BOK­SE­BRAG FU­SER

Ru­dy Mar­kus­sen og hans træ­ner af­vi­ser, at bok­se­rens krav om be­ta­ling for at mø­de Pa­tri­ck Nielsen er ure­a­li­stisk. Be­døm selv her

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SAM­MEN­BRUD Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

For­hand­lin­gen om et dansk bok­se­brag mel­lem Pa­tri­ck Nielsen og Ru­dy Mar­kus­sen er stran­det, for­di Ru­dy Mar­kus­sen vil ha­ve for man­ge pen­ge, lød det fra pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land i BT i går. Nu ta­ger Ru­dy Mar­kus­sen til gen­mæ­le og læg­ger si­ne øko­no­mi­ske krav til kam­pen frit frem.

Den 37- åri­ge bok­ser er for­tør­net over, at Nis­se Sau­er­land me­re end an­ty­der, at det skul­le væ­re grå­dig­hed fra Mar­kus­sens si­de, der er skyld i, at et co­me­ba­ck mod 23- åri­ge Pa­tri­ck Nielsen må drop­pes.

Det sam­me er Ru­dy Mar­kus­sens træ­ner, Ken­neth Svens­son, der har for­hand­let med den ty­ske pro­mo­tor på veg­ne af den tid­li­ge­re bok­se­eu­ro­pa­me­ster og to gan­ge VM- ud­for­drer i su­per­mel­lemvægt.

I går af­slø­re­de Nis­se Sau­er­land over for BT, at hans håb om en kamp mel­lem Pa­tri­ck Nielsen og Ru­dy Mar­kus­sen er væk, for­di han ik­ke kun­ne ho­no­re­re de øko­no­mi­ske krav, Ru­dy Mar­kus­sen hav­de til at gå i rin­gen ef­ter me­re end to års pau­se.

» Jeg ved ik­ke, om jeg vil si­ge grå­dig, men han ( Mar­kus­sen, red.) har ure­a­li­sti­ske for­vent­nin­ger til øko­no­mi­en i så­dan en kamp, og hans øko­no­mi­ske krav er gan­ske en­kelt for sto­re, så det er ik­ke no­get, vi går vi­de­re med, « lød for­kla­rin­gen fra Nis­se Sau­er­land.

Men ty­ske­rens ud­læg­ning af for­lø­bet væk­ker stor ho­ved­rysten hos Ru­dy Mar­kus­sen.

Han for­tæl­ler, at det var Nis­se Sau­er­land selv, der i før­ste om­gang kon­tak­te­de ham med et til­bud om at la­ve kam­pen. Et til­bud, Sau­er­land plud­se­lig la­ve­de om på be­tin­gel­ser­ne i, da for­hand­lin­ger­ne blev kon­kre­te.

» Nis­se Sau­er­land rin­ger mig op og si­ger, at han har en op­varm­nings­kamp til mig, og at kam­pen mod Pa­tri­ck Nielsen bli­ver en sen­som­mer­kamp, « for­kla­rer Ru­dy Mar­kus­sen og fort­sæt­ter:

» Men der gik lidt me­re end en uge, og så kom Nis­se til­ba­ge, og nu til­bød han mig at bok­se gra­tis til de­res næ­ste stæv­ne 2. maj. For de vil­le al­lig­vel ik­ke be­ta­le mig for en op­var­m­ings­kamp. Sa­mi­ti­dig vil­le der nu kun væ­re to og en halv må­ned til kam­pen mod Pa­tri­ck Nielsen. «

BT har få­et ind­sigt i den mail- ko­re­spon­dan­ce, som har dan­net ram­men om for­hand­lin­ger­ne mel­lem Ru­dy Mar­kus­sen og Nis­se Sau­er­land. Her frem­går det, at den ty­ske pro­mo­tor vil­le la­ve kam­pen mod Pa­tri­ck Nielsen en­ten 13. el­ler 20. ju­ni. Og gan­ske rig­tigt med et til­bud om, at Ru­dy Mar­kus­sen kun­ne få en op­varm­nings­kamp 2. maj i Fre­de­riks­havn for egen reg­ning. Nis­se Sau­er­land vil­le så af­løn­ne mod­stan­de­ren.

En stor kamp

Til­bud­det om at bok­se gra­tis af­slår Ru­dy Mar­kus­sen hur­tigt via sin træ­ner Ken­neth Svens­son, der for­hand­ler på veg­ne af sin dan­ske bok­ser.

Han med­del­er Nis­se Sau­er­land, at Ru­dy Mar­kus­sen drop­per op­varm­nings­kam­pen, men ger­ne vil mø­de Pa­tri­ck Nielsen al­le­re­de i ju­ni, hvis de kan bli­ve eni­ge om øko­no­mi­en.

Ken­neth Svens­son sen­der et ind­le­den­de til­bud på 130.000 eu­ro før skat ( 968.000 kr.) til pro­mo­to­ren. Af de pen­ge skal en del bru­ges til at be­ta­le al­le Ru­dy Mar­kus­sens ud­gif­ter til spar­ring, træ­nings­lejr, træ­ner, tab­te ind­tæg­ter fra bok­se­rens ci­vi­le ar­bej­de i pe­ri­o­den op til kam­pe samt løn til bok­se­ren og skat. mod de­res sven­sker, Erik Skog­lund. Men en kamp mod Pa­tri­ck Nielsen er en helt an­den stør­rel­se. Så til­bud­det var nu 130.000 eu­ro. Han men­te, at det var fuld­stæn­dig ure­a­li­stisk, og at det måt­te vi væ­re klar over. Ru­dy kun­ne i ste­det få 50.000 eu­ro, men­te han. Det er no­get af en for­skel, « si­ger Ken­neth Svens­son. skal se på det. Vi ta­ler om en kamp, som dan­sker­ne ger­ne vil se. Det er en kamp, der vil kun­ne træk­ke fle­re sponso­rer, pu­bli­kum og tv- se­e­re. Hvor­for skal vi bok­se­re så ik­ke ha­ve de pen­ge for det, som kam­pen er værd? Jeg sy­nes ik­ke, det er i or­den, at de ( Team Sau­er­land, red.) skal sco­re he­le ka­gen på den kamp, « si­ger Ru­dy Mar­kus­sen og til­fø­jer:

» Jeg var rø­get med på den, den­gang jeg var 18 år, men den går ik­ke læn­ge­re. «

Han for­står ik­ke, at den ty­ske pro­mo­tor gi­ver ud­tryk for, at han ik­ke kan se det sam­me kom­merci­el­le po­ten­ti­a­le i kam­pen mod Pa­tri­ck Nielsen.

Slet ik­ke, når nu det var Nis­se Sau­er­land og Pa­tri­ck Nielsen, der fra be­gyn­del­sen meld­te of­fen­sivt ud om de­res lyst til at få kam­pen til at bli­ve vir­ke­lig­hed.

» Det er Nis­se Sau­er­land, der er pro­mo­to­ren. Ba­re det lil­le PR- stunt, der blev la­vet af Pa­tri­ck ef­ter hans se­ne­ste kamp, gav en mas­se om­ta­le. Hvis Sau­er­land ik­ke kan se, at det er en kamp, der kan la­ves pen­ge på til os al­le sam­men, hvem kan så se det? Det må væ­re op til ham nu, « si­ger Ru­dy Mar­kus­sen.

» Jeg sy­nes, det er fuld­stæn­dig lat­ter­ligt og uet­isk, at no­gen de­ler in­for­ma­tio­ner fra en email- kor­re­spon­dan­ce. Det er i mi­ne øj­ne me­get upro­fes­sio­nelt, og det hjæl­per slet ik­ke for­hand­lin­ger­ne fremad, « si­ger pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land.

Han sæt­ter spørgs­måls­tegn ved, om Ru­dy Mar­kus­sen over­ho­ve­det vil­le el­ler kun­ne bok­se kam­pen mod Pa­tri­ck Nielsen, hvis det kom der­til.

» Hvis jeg skal væ­re ær­lig, så tror jeg ik­ke på, at Ru­dy over­ho­ve­det øn­sker kam­pen. Jeg tror, at han bli­ver pres­set af sin så­kald­te rå­d­gi­ver/ træ­ner ( Ken­neth Svens­son, red.) til at ta­ge kam­pen. Vi ved ik­ke, om Ru­dy er fy­sisk i stand til at bok­se pga. sin tid­li­ge­re ska­de i nak­ken. Og hvor­for skul­le den her rå­d­gi­ver i øv­rigt tje­ne si­ne pro­cen­ter, mens det er Ru­dy, som sæt­ter alt på spil, « si­ger han.

Ru­dy Mar­kus­sen ( tv.) er ue­nig med Team Sau­er­land om, hvor man­ge pen­ge der er at tje­ne på en kamp mel­lem ham og

Pa­tri­ck Nielsen. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

TORS­DAG 2. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.