’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ru­dy Mar­kus­sen

Det er en kamp, der vil kun­ne træk­ke fle­re sponso­rer, pu­bli­kum og tv­se­e­re. Hvor­for skal vi bok­se­re så ik­ke ha­ve de pen­ge for det, som kam­pen er værd?

Ken­neth Svens­son ud­dy­ber:

» Vi har tid­li­ge­re sagt til Nis­se Sau­er­land, at Ru­dy ek­sem­pel­vis skul­le ha­ve 100.000 eu­ro for en kamp

Den be­sked tog træ­ne­ren med til Ru­dy Mar­kus­sen, som send­te ham til­ba­ge til Nis­se Sau­er­land med et nyt til­bud, hvor bok­se­ren sæn­ke­de si­ne krav med 60.000 eu­ro før skat.

Af de pen­ge skul­le Ru­dy Mar­kus­sen sam­ti­dig gi­ve af­kald på et gam­melt ude­stå­en­de med Sau­er­land på 8.000 eu­ro, så han vil­le en­de med at få ud­be­talt 62.000 ( 462.000 kr.) før skat for at mø­de Pa­tri­ck Nielsen i ju­ni.

» Ru­dy vil ger­ne kam­pen og sag­de, at vi skul­le sen­de Nis­se Sau­er­land et til­bud på 70.000 eu­ro for at la­ve den på sam­me vil­kår. Men så fik jeg en be­skidt email fra Nis­se Sau­er­land om, hvad vi ik­ke hav­de for­stå­et i den sid­ste mail. Den und­lod vi at sva­re på, « si­ger Ken­neth Svens­son.

Op til Sau­er­land nu

Selv­om det nu er fær­re pen­ge end i be­gyn­del­sen, der skil­ler Ru­dy Mar­kus­sen fra en kamp mod Pa­tri­ck Nielsen, ser den mu­lig­hed ud til at væ­re ude­luk­ket.

Men Ru­dy Mar­kus­sen af­vi­ser, at han har stil­let for sto­re krav til øko­no­mi­en i kam­pen.

Du sy­nes ik­ke selv, at det er ure­a­li­stisk, nu hvor du har væ­ret ude af rin­gen i et par år?

» Det er ik­ke så­dan, man

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.