Søn­der­gaard favor

Me­get ty­der på, at Lars bli­ver præ­sen­te­ret som ny AaB- træ­ner in­den for gan­ske kort tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TÆT PÅ NY TRÆ­NER Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten mcs@ spor­ten. dk

Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl AaB er tæt på at luk­ke en af­ta­le med den træ­ner, der skal af­lø­se Kent Nielsen som klub­bens ch­eftræ­ner ef­ter som­mer­pau­sen.

De re­ge­ren­de dan­ske me­stre har i fle­re må­ne­der ført sam­ta­ler med fle­re for­skel­li­ge kan­di­da­ter, men nu ser jag­ten en­de­lig ud til at væ­re slut.

Med min­dre der plud­se­lig op­står en uven­tet mu­lig­hed for at hen­te et stort navn ind, præ­sen­te­rer AaB se­ne­st ef­ter på­sken Lars Søn­der­gaard som ny træ­ner i den nord­jy­ske klub. Det er­fa­rer BT.

Det be­ty­der sam­ti­dig, at Lars Søn­der­gaard for­la­der sit nu­væ­ren­de job hos Søn­derjy­ske ef­ter den­ne sæ­son.

BT er­fa­rer og­så, at Lars Søn­der­gaard over­ta­ger Kent Ni­el­sens hold af as­stent­træ­ne­re med Al­lan Kuhn og Poul Erik An­drea­sen i spid­sen. Der­for er det usik­kert, om Lars Søn­derg­gard får lov til at ta­ge sin nu­væ­ren­de as­si­stent, Pe­ter Ene­vold­sen, med fra Søn­derjy­ske.

BT var i går i kon­takt med AaBs sport­s­di­rek­tør, Al­lan Gaar­de, der ik­ke øn­ske­de at ud­ta­le sig om den kon­kre­te sag. Han af­vi­ste sam­ti­dig, at der er skre­vet un­der på no­gen form for af­ta­le.

» Jeg kan ik­ke af børs- og for­tro­lig­heds­mæs­si­ge år­sa­ger kom­men­te­re på no­get kon­kret. Men jeg kan si­ge så me­get, at der ik­ke er no­gen af de træ­ne­re, vi har væ­ret i di­a­log med, der er ble­vet til­budt job­bet i AaB end­nu, « si­ger Al­lan Gaar­de til BT.

’ Dej­ligt at væ­re på ta­le’

BT var i går i kon­takt med Lars Søn­der­gaard. Men han øn­sker ik­ke at kom­men­te­re på, om han bli­ver Kent Ni­el­sens af­lø­ser i AaB.

» Jeg har in­gen kom­men­ta­rer til det. Jeg sy­nes, at jeg har kom­men­te­ret nok på det gen­nem me­get lang tid ef­ter­hån­den. Og jeg skyl­der og­så Søn­derjy­ske at ha­ve min ful­de kon­cen­tra­tion dér, « sag­de Lars Søn­der­gaard.

Han lag­de dog ik­ke skjul på, at det al­tid er smi­gren­de at bli­ve sat i for­bin­del­se med et an­det job.

» Det er da al­tid dej­ligt at væ­re på ta­le til no­get, det vil jeg da ik­ke læg­ge skjul på. Det er vel, for­di der er no­gen, som et el­ler an­det sted sy­nes, at jeg har gjort det o. k. og ik­ke håb­løst. For så var jeg jo nok ik­ke kom­met på ta­le, « sag­de han.

Drøm­me­træ­ner sag­de nej

Lars Søn­der­gaard var dog ind­til i for­gårs ik­ke ale­ne om at væ­re med i oplø­bet om ch­eftræ­nerjob­bet i AaB.

TORS­DAG 2. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.