’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Lars Søn­der­gaard

Det er vel for­di, der er no­gen, som et el­ler an­det sted sy­nes, at jeg har gjort det o. k. og ik­ke håb­løst

Det sam­me var den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske land­stræ­ner Bob Brad­ley. Han har læn­ge væ­ret højt på AaBs øn­ske­li­ste, men ame­ri­ka­ne­ren har valgt at si­ge nej tak til AaB og i ste­det fort­sæt­te sit job som ch­eftræ­ner i nor­ske Sta­bæk.

Det be­kræf­te­de Sta­bæks for­mand, Es­pen Moe, i går over for BT.

» Vi ved godt, der har væ­ret kon­takt mel­lem dem ( AaB og Brad­ley, red.). Jeg har talt med Bob, og han har gi­vet mig be­sked om, at han har sagt nej til AaB, og at han øn­sker at bli­ve i Sta­bæk, « si­ger Es­pen Moe og fort­sæt­ter:

» Det sag­de han til mig i går ( tirs­dag, red.), så det er me­get nyt, og det er vi selv­føl­ge­lig me­get gla­de for. Vi har en kon­trakt med Bob Brad­ley for re­sten af året. «

Med Bob Brad­ley ude af bil­le­det skul­le vej­en alt­så væ­ret ba­net for, at Lars Søn­der­gaard og AaB fin­der hin­an­den i de igang­væ­ren­de kon­trakt­for­hand­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.