Mæn­ger sig med stor­klub­ber­ne

FC Midtjyl­land går på jagt ef­ter nye spil­le­re i kon­kur­ren­ce med de stør­ste gi­gan­ter i eu­ro­pæ­isk fod­bold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - I FOR­NEMT SEL­SKAB Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Tirs­dag af­ten blev der spil­let ven­skabs­kamp i Wi­en mel­lem Østrig og Bos­ni­en for­an 48.500 til­sku­e­re på Ernst- Hap­pel- Sta­dion.

På ba­nen rend­te stjer­ner som David Ala­ba fra Bay­ern Mün­chen og Edin Dze­ko fra Man­che­ster Ci­ty rundt i op­gø­ret, der end­te 1- 1.

Det var da hel­ler ik­ke over­ra­sken­de at se ta­lentspej­de­re på læg­ter­ne fra et utal af klub­ber, her­i­blandt stor­klub­ber som Ju­ven­tus, In­ter, Man­rå­d­før­te sig med ana­ly­ser fra på spil­le­re, som vi slet ik­ke che­ster Uni­ted, Li­ver­pool og Smar­tod­ds. hav­de tænkt på før. Nu skal vi Dort­mund for blot at næv­ne Di­rek­tør i FC Midtjyl­land, hæ­ve over­lig­ge­ren for, hvad vi nog­le styk­ker. Claus Ste­in­le­in, har in­gen kø­ber. Man­ge af vo­res scou­ter

Men midt i stjer­ne­pa­ra­den kom­men­ta­rer til midtjy­si­ger og­så, at me­get af det, vi af sto­re klub­nav­ne duk­ke­de FC Midtjyl­land har si­den den der­nes til­ste­de­væ­rel­se ved har ar­bej­det med sid­ste so­men klub op, der ik­ke hver­ken en­gel­ske rig­mand Mat­t­hew Østrig- Bos­ni­en. Det skal dog mer, kan vi næ­sten smi­de i ri­mer på Pre­mi­er Le­ague, Ben­hams over­ta­gel­se på­pe­ses som et ud­tryk for, at man skral­des­pan­den. Vi skal op Bun­des­liga el­ler Se­rie A. get, at man vil kig­ge på helt godt kan væn­ne sig til, at på en hø­je­re hyl­de nu, og vi

De dan­ske guld­fa­vo­rit­ter an­dre spil­ler­mar­ke­der, end midtjy­der­nes navn kan po­pkig­ger på nog­le an­dre mar­ke­fra FC Midtjyl­land mæn­ge­de man hidtil har væ­ret vant pe op på hidtil use­te kan­ter. der. Tid­li­ge­re kig­ge­de vi kun sig nem­lig med den eu­ro­pæ­i­til her­hjem­me. Ben­ham har » Li­ge nu er vi en fa­se, hvor i Dan­mark og Skan­di­navi­en. ske fod­bol­de­li­te i den østrigtjent mil­li­o­ner på sit fir­ma vi kig­ger ge­ne­relt på mar­keNu kig­ger vi i he­le Eu­ro­pa og ske ho­ved­stad. Smar­tod­ds, der le­ve­rer fod­det. Med Smar­tod­ds og Mat­for den sags skyld i he­le he­le

Iføl­ge det østrig­ske me­bold­sta­ti­stik. Den sta­ti­stik er thews ind­t­og i Midtjyl­land ver­den, « ly­der det fra Ste­in­die le­in.LAOLA var det Bekim no­get, midtjy­der­ne bru­ger har vi få­et da­ta på 60 for­skelJusu­fi, der var FC Midtjyl­som et led i jag­ten på for­li­ge liga­er. Og det gør jo, at vi g hvem ved? Må­ske var lands mand i Østrig. Jusu­fi er stærk­nin­ger. Blandt an­det er kig­ger på ste­der, vi ik­ke har den næ­ste FC Midtjyl­land­blandt an­det og­så agent for spil­le­re som Tim Sparv, Mar­kig­get på før. Ste­der, vi slet spil­ler at fin­de på ba­nen tirsMidtjyl­land- an­gri­be­ren Marcos Ure­na og Kri­stof­fer Olsik­ke har haft mu­lig­hed for dag af­ten i Wi­en. tin Pu­sic og har og­så tid­li­ge­re son ble­vet hen­tet, ef­ter man at kig­ge på før. Vi får sta­ti­stik Su­per­liga- spil­le­re som Darko Bo­dul og Cedric N’Koum i stal­den.

Da­ta på 60 liga­er

» Tid­li­ge­re kig­ge­de vi kun i Dan­mark og Skan­di­navi­en. Nu kig­ger vi i he­le Eu­ro­pa og for den sags skyld i he­le he­le ver­den, « ly­der det fra FC Midtjyl­lands di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in. Tirs­dag af­ten hav­de Superligaens top­hold en scout på plads til op­gø­ret mel­lem Østrig og Bos­ni­en. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.