Må ik­ke træ­ne ’’

OB har i Ha­san Kurucay en spil­ler, som ik­ke må træ­ne om for­mid­da­gen, for­di han ik­ke vil gå i sko­le. Klub­ben øn­sker flek­si­bi­li­tet fra Spil­ler­for­e­nin­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - I KLEM­ME Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk Jesper Han­se, sport­s­di­rek­tør i OB Fo­to: Mat­hi­as Christensen

Li­ge som de ger­ne vil ha­ve flek­si­bi­li­tet i for­hold til, at fuld­tids­spil­ler­ne kan læ­se, så kan man og­så øn­ske sig flek­si­bi­li­tet den an­den vej i for­hold til spil­le­re, som ik­ke vil læ­se

Spil­ler­for­e­nin­gen og Di­vi­sions­for­e­nin­gen blev sid­ste år eni­ge om en ny overenskomst, der fra 1. ok­to­ber 2014 trå­d­te i kraft.

Her nog­le må­ne­der ef­ter er der dog et pro­blem, som har ramt og mu­lig­vis vil gå ud over fle­re af klub­ber­ne. I af­ta­len står nem­lig, at en ung­doms­spil­ler ik­ke må træ­ne om for­mid­da­gen, hvis per­so­nen ik­ke er un­der en SU- be­ret­ti­get ud­dan­nel­se, og det har blandt an­det ramt fod­bold­klub­ben OB.

I den fyn­s­ke klub ren­der det 17- åri­ge stor­ta­lent med det il­tre tem­pe­ra­ment Ha­san Kurucay rundt. Han har ef­ter af­slut­nin­gen af fol­ke­sko­len for­søgt sig med han­dels­sko­len, men er drop­pet ud og vil ik­ke læn­ge­re gå i sko­le, for­di han kun vil væ­re pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler.

Men Ha­san Kurucay må ik­ke træ­ne med Su­per­liga- hol­det om for­mid­da­gen, selv om ta­len­tet er til det, og der­for sid­der han hver dag og ven­ter til sen ef­ter­mid­dag, hvor han kan træ­ne med de jæv­nal­dren­de.

Si­tu­a­tio­nen ærg­rer sport­s­di­rek­tør Jesper Han­sen. Han har i øje­blik­ket to sa­ger med pro­blem­stil­lin­gen i OB og har an­søgt om dis­pen­sa­tion til spil­ler­ne hos Spil­ler­for­e­nin­gen. Men klub­ben har ik­ke få­et et en­ty­digt svar.

» Vi har den pro­blem­stil­ling med Ha­san, at han ik­ke er bogligt an­lagt, og jeg mang­ler flek­si­bi­li­tet fra Spil­ler­for­e­nin­gen. Li­ge som de ger­ne vil ha­ve flek­si­bi­li­tet i for­hold til, at fuld­tids­spil­ler­ne kan læ­se, så kan man og­så øn­ske sig flek­si­bi­li­tet den an­den vej i for­hold til spil­le­re, som ik­ke vil læ­se. Vi har en an­den spil­ler, som er gå­et ud, men har meldt sig ind igen ef­ter som­mer­fe­ri­en. Ham vil de ger­ne gi­ve dis­pen­sa­tion til - må­ske. De er ik­ke ty­de­li­ge i spyt­tet, og vi har ik­ke få­et det på skrift. Det er et stort pro­blem for klub­ber­ne, « si­ger OB­di­rek­tø­ren.

» Vi vil ger­ne ta­ge an­svar og gø­re vo­res til, at spil­ler­ne får en ud­dan­nel­se, men vi må og­så ha­ve respekt for, at der er nog­le spil­le­re, som ik­ke pas­ser ind i de sy­ste­mer. Vi har ik­ke få­et no­get klart svar fra Spil­ler­for­e­nin­gen, « til­fø­jer Jesper Han­sen.

Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør, Mads Øland, for­står pro­ble­met, men un­der­stre­ger, at klub­ber­ne sam­men med Di­vi­sions­for­e­nin­gen selv har for­hand­let den nye overenskomst på plads, og der er ik­ke no­get at kom­me ef­ter i til­fæl­de som Ha­san Kurucay.

» Der var un­der overens­for­hand­lin­ger­ne bred enig­hed om, at vi skul­le ha­ve de her un­ge spil­le­re til at ta­ge en ud­dan­nel­se, og vi har gen­nem­dis­ku­te­ret med al­le le­der­ne fra klub­ber­ne, at vi ik­ke gi­ver dis­pen­sa­tion. Det gi­ver vi kun til dem, der har valgt en for­kert ud­dan­nel­se og ven­ter på at kom­me ind på en an­den, « si­ger Mads Øland og fort­sæt­ter:

» Det er li­ge tid­ligt nok at star­te på nye overenskomst­for­hand­lin­ger. Hvis OB i det her til­fæl­de vil ha­ve de­res spil­ler til at træ­ne om for­mid­da­gen, må de gi­ve ham en fuld­tids­kon­trakt. El­lers er den go­de løs­ning at fin­de ham en ud­dan­nel­se. Vi tror på, at der er en ud­dan­nel­se for al­le « , slut­ter Mads Øland.

Spøjst pro­blem i Brønd­by

I Brønd­by gen­ken­der man OBs pro­ble­ma­tik. Selv om klub­ben i øje­blik­ket ik­ke har no­gen spil­le­re, der ik­ke må træ­ne om for­mid­da­gen som Ha­san Kurucay, kan de blå- gu­le om et par år stå i en lig­nen­de - om end no­get me­re mærk­vær­dig - si­tu­a­tion.

» Vi har én, der bli­ver fær­dig med sin ung­doms­ud­dan­nel­se et år før, han bli­ver se­ni­or, og det er jo fan­ta­stisk og no­get, vi er gla­de for, men som 18- års yng­lin­ge må han ik­ke læn­ge­re træ­ne om for­mid­da­gen, med­min­dre han får en fuld­tids­kon­trakt, « si­ger Brønd­bys ta­lent­chef og le­der for ta­lent­sats­nin­gen Brønd­by Ma­sterclass, Kim Vil­fort.

» Det vil si­ge, at én, der op­fyl­der si­ne for­plig­tel­ser til punkt og prik­ke og i vir­ke­lig­he­den gør det bed­re og bli­ver fær­dig et halvt år før, har en ud­for­dring, med­min­dre han er op­pe på et ni­veau, hvor han kan kom­me på en fuld­tids­kon­trakt, « til­fø­jer Kim Vil­fort.

Han på­pe­ger, at klub­ber, der ik­ke helt er over­be­vi­ste om en spil­lers ta­lent ved over­gan­gen fra yng­lin­ge til se­ni­or, nok ik­ke til­by­der en ny kon­trakt.

» Hvis man er lidt i tvivl om det, så ved jeg godt, hvad klub­ber­ne væl­ger. Så får spil­le­ren ik­ke den chan­ce.. Det vil væ­re ær­ger­ligt, hvis spil­ler­ne smut­ter til Tys­kland ek­sem­pel­vis, for dér skal man ik­ke gå i sko­le « .

Claus Ste­in­le­in, sport­s­di­rek­tør i FC Midtjyl­land og med­lem af Her­re­e­li­te­ung­doms­grup­pen i DBU., er trods en klok­ke­klar overenskomst med Spil­ler­for­e­nin­gen fortrøst­nings­fuld om­kring at fin­de en løs­ning.

» Vi skal ha­ve en stil­le og ro­lig di­a­log med Spil­ler­for­e­nin­gen om det her. Al­le er in­ter­es­se­re­de i, at de un­ge spil­le­re får de bed­ste be­tin­gel­ser, « si­ger Claus Ste­in­le­in.

Ha­san Kurucay må på grund af Spil­ler­for­e­nin­gens reg­ler ik­ke træ­ne om for­mid­da­gen, selv om han har tid til det, da han ik­ke går i sko­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.