OB over­ve­jer for­læn­gel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IL­TERT TEM­PE­RA­MENT Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

Det kan sy­nes un­der­ligt, at en spil­ler, der er fast mand på U18- lands­hol­det i Tyr­ki­et og kon­kur­re­rer med ta­len­ter fra Dort­mund, PSV Eind­ho­ven og Bur­s­a­spor om de to start­plad­ser i mid­ter­for­sva­ret, ik­ke er på en læn­ge­re kon­trakt i OB.

Men desvær­re for Ha­san Kurucay er hans tem­pe­ra­ment li­ge så stort som hans ta­lent, og det får fyn­bo­er­nes sport­s­di­rek­tør, Jesper Han­sen, til li­ge at træk­ke vej­ret en ek­stra gang og over­ve­je, om han skal for­læn­ge ta­len­tets kon­trakt.

» Ha­san er helt klart et stort ta­lent. En vok­sen spil­ler på man­ge må­der og med en rig­tig god fy­sik og et godt ho­ved­spil. I den før­ste sæ­son, jeg var i OB, fik han fle­re rø­de kort, så det har væ­ret vold­somt. Der er in­gen tvivl om, at Ha­san er ty­pen, der skub­ber bry­stet frem, når han spil­ler. Han spil­ler med et stort hjer­te og pon­dus og er en vin­der. Og så har han et il­tert tem­pe­ra­ment, som vi ar­bej­der me­get med at få styr på. Og som går i den rig­ti­ge ret­ning, « si­ger Jesper Han­sen og til­fø­jer:

» Vi vil ger­ne be­hol­de Ha­san, men vi har de her pro­blem­stil­lin­ger, vi skal ha­ve af­kla­ret, så på den må­de er vi i en si­tu­a­tion, hvor vi li­ge træk­ker luft ind. «

Skal ha­ve filet kan­ter­ne af

Selv om OB ar­bej­der på Ha­san Kurucays tem­pe­ra­ment, på­pe­ger Jesper Han­sen, at det er vig­tigt, at man er på­pas­se­lig med at æn­dre ham for me­get.

» Dem, man selv har pro­ble­mer med, har mod­stan­der­ne og­så pro­ble­mer med. Der er in­gen tvivl om, at Ha­san ik­ke er en spil­ler ud af et du­sin. Men det er ik­ke så­dan, at Ha­san er en spil­ler, vi ik­ke vil ha­ve no­get med at gø­re. Han skal ta­ge skridt i den rig­ti­ge ret­ning, men og­så be­va­re sin vin­der­vil­je. Lun­ten må ik­ke bli­ve for kort, og hvis vi får filet nog­le kan­ter af ham, så kan han godt gå en rig­tig fin fod­bold­kar­ri­e­re i mø­de. «

Ha­san Kurucay ( th.) er glad for at spil­le i OB.

Fo­to: Mat­hi­as Christensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.