Styr­tet, der sat­te kar­rie

Et vold­somt styrt i sid­ste års Giro d’Ita­lia sat­te så vold­som­me spor i Chris An­ker Sø­ren­sen, at han i en lang pe­ri­o­de over­ve­je­de at stop­pe kar­ri­e­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NED­T­UR Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ spor­ten. dk

Chris An­ker Sø­ren­sen har fejret sto­re tri­um­fer i lø­bet af sin cy­kelkar­ri­e­re, som da han i 2010 vandt en stor eta­pe­sejr i Giro d’Ita­lia. Cy­kel­spor­ten er uden tvivl hans sto­re pas­sion. Men al­li­ge­vel var det sid­ste år net­op Giro d’Ita­lia, der var tæt på at få dan­ske­ren til at drop­pe det he­le. Chris An­ker Sø­ren­sen styr­te­de vold­somt på en ned­kør­sel un­der 11. eta­pe af det ita­li­en­ske cy­kel­løb. Den dag i dag kan han sta­dig ik­ke hu­ske sel­ve styr­tet, som blev start­skud­det til en læn­ge­re ned­t­ur, hvor dan­ske­ren over­ve­je­de at indstil­le sin kar­ri­e­re.

den ene­ste gang i min kar­ri­e­re, hvor jeg stil­ler spørgs­måls­tegn ved, om jeg sta­dig skal væ­re cy­kel­ryt­ter. Jeg er i en vir­ke­lig svær pe­ri­o­de på fle­re må­ne­der, hvor jeg in­gen ener­gi har, og jeg fø­ler ba­re ik­ke, at det går godt på cyk­len. Det bli­ver ik­ke bed­re af, at jeg er uhel­dig at væl­te igen ved mit før­ste løb ef­ter styr­tet. Jeg væl­ter i et mas­sestyrt og bø­jer ri­b­be­ne­ne, så der er en mas­se ting, der gør, at det er en me­get, me­get hård pe­ri­o­de, hvor jeg… ja, ta­ger til genover­vej­el­se, om min pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re er det he­le værd. «

» Jeg sid­der nog­le gan­ge og kig­ger ud i luf­ten og tæn­ker: hvad skal det bli­ve til? Og­så de gan­ge, hvor jeg er til cy­kel­løb el­ler på træ­nings­tu­re, hvor det slet ik­ke går godt, sid­der jeg og går he­le den der pro­ces igen­nem, om det er det he­le værd. « fru­stre­ret over ik­ke at kun­ne kom­me ud at cyk­le. Det er et frirum, hvor jeg ba­re er der­hjem­me og le­ger med pi­ger­ne, hyg­ger og la­der bat­te­ri­er­ne op. Men jeg tror ik­ke, jeg er det mest spr­ud­len­de men­ne­ske at væ­re sam­men med. Jeg er ik­ke vred, jeg tror ba­re, jeg er lidt trist og ked af det. Det på­vir­ker selv­føl­ge­lig min hu­stru en del, for­di jeg ik­ke er i godt hu­mør, og jeg brin­ger man­ge ting med hjem. «

» Jeg bru­ger lang tid på at ta­le med min hu­stru om mi­ne over­vej­el­ser, for­di det vil ha­ve stor ind­fly­del­se på vo­res fa­mi­li­e­liv og så­dan­ne ting. Jeg snak­ker med en mas­se på hol­det om det her og­så. Jeg ta­ler rig­tig me­get med Ni­cki ( Sø­ren­sen, red.) på træ­nings­tu­re og så­dan. Jeg si­ger det til ham, som det er: ’ Jeg er i en svær pe­ri­o­de, og det går ik­ke så godt – hvad skal jeg gø­re for at kom­me i den rig­ti­ge ret­ning igen? For det er fru­stre­ren­de, at jeg ik­ke kan fin­de mit ni­veau.’ Vi dis­ku­te­rer frem og til­ba­ge om, hvad jeg gør rig­tigt og for­kert. Han og de an­dre på hol­det er go­de til at si­ge, at det nok skal kom­me. Det er ik­ke så­dan, at du fra den ene dag til den an­den går fra at væ­re en god cy­kel­ryt­ter til en rig­tig dår­lig en, si­ger de. «

TORS­DAG 2. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.