Der­for skal Au­di ik­ke i For­mel 1

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PEU­GEOT, BMW OG Toy­o­ta gjor­de det: Var­me­de op til en For­mel 1- de­but i Le Mans. Au­di har do­mi­ne­ret 24 ti­mer­slø­bet si­den årtu­sin­de­skift et, og ryg­tet om at Tom Kri­sten­sens ar­bejds­gi­ver og­så vil­le bru­ge Le Mans som et spring­bræt til For­mel 1, duk­ker op med re­gel­mæs­si­ge mel­lem­rum. FOR NY­LIG AN­TY­DE­DE Jyl­landsPo­stens For­mel 1- eks­pert, Thomas Wul­ff , for ek­sem­pel, at Fer­nan­do Alonsos halv­hjer­te­de for­hold til McLa­ren- Hon­da skyl­des, at spa­ni­e­ren ven­ter på, at Au­di går ind i For­mel 1.

Der er ik­ke no­get som op­sø­gen­de jour­na­li­stik, og der­for var jeg for ny­lig i Neuburg an der Do­nau i i det syd­li­ge Tys­kland for at tjek­ke Au­dis For­mel 1- am­bi­tio­ner.

I Neuburg er Au­di Sport ved at byg­ge et nyt ho­ved­kvar­ter, der umid­del­bart godt kun­ne lig­ne be­gyn­del­sen på et For­mel 1- pro­gram. DET ER ET im­po­ne­ren­de an­læg – in­klu­siv egen test­ba­ne - Au­di har op­ført på det i alt 457 hektar sto­re grundstyk­ke 80 km fra Mün­chen. OK – det er ik­ke McLa­ren i Woking el­ler Fer­ra­ri i Fi­o­r­a­no, men fa­ci­li­te­ter­ne hos Au­di Sport i Neuburg an der Do­nau er i mindst sam­me klas­se som mel­lem­sto­re For­mel 1- team a la Sau­ber el­ler For­ce In­dia.

Men Au­di er ik­ke på vej ind i For­mel 1. Det blev slå­et fast i Neuburg an der Do­nau, hvor Au­di Sport- le­del­sen gang på gang un­der­stre­ge­de, at man sat­ser på sport­s­vogns- ra­cing ( med 24 ti­mers- lø­bet i Le Mans) og stan­dard­vogns- ra­cing i den ty­ske DTM- se­rie. LE MANS- LEG­EN­DEN TOM Kristensen, der i dag er am­bas­sa­dør for Au­di Sport, af­vi­ser og­så snak­ken om ’ Rin­gens Her­re’ og For­mel 1.

Jeg er ik­ke i tvivl om, at Au­dis Le Mans- og DTM- bud­get­ter til­sam­men sva­rer til et end­da rig­tig fl ot For­mel 1- bud­get. Men Au­di har en fi lo­so­fi om, at alt, hvad der ud­vik­les i sport­s­af­de­lin­gen, i prin­cip­pet skal kun­ne kom­me frem­ti­dens ga­de­bi­ler til go­de. Og selv­om en mo­der­ne Le Mans- ra­cer er en de­ci­de­ret pro­to­ty­pe, kan i det mind­ste de­le af tek­nik­ken gen­bru­ges i Au­dis mest avan­ce­re­de ga­de­bi­ler.

» Vi bru­ger ik­ke én eu­ro på mo­tor­sport – men vi in­ve­ste­rer man­ge pen­ge i frem­ti­dens ga­de­bils- tek­no­lo­gi, « for­tal­te Au­dis Le Mans- chef Chris Re­in­ke mig med et glimt i øjet. FOR­MEL 1 ER – selv med de nye tur­bo- hy­brid mo­to­rer – sim­pelt­hen for ekso­tisk og for langt fra ga­de­bi­ler til Au­di- le­del­sens smag.

Sam­ti­dig er ud­sig­ten til over­skud på ima­ge- kon­to­en langt stør­re i Le Mans end i For­mel 1. For de be­løb, Hon­da bru­ger på For­mel 1, kun­ne de væ­re med i front i Le Mans. Nu bru­ger ja­pa­ner­ne mo­tor­sports- mil­li­ar­der­r­ne på at gø­re sig selv og McLa­ren til grin i For­mel 1.

Og læg mær­ke til at Peu­geot, BMW og Toy­o­ta al­le drop­pe­de ud af For­mel 1 eft er få år. Peu­geot og Toy­o­ta for at ven­de til­ba­ge til Le Mans og BMW for at sat­se på stan­dard­vogns­ra­cing i den ty­ske DTM- se­rie. AU­DI I FOR­MEL 1? Man skal al­drig si­ge al­drig. Men man kan ro­ligt si­ge ’ ik­ke fo­re­lø­big’.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

På trods af den over­leg­ne do­mi­nans i Le Mans - ik­ke mindst med Tom Kristensen bag rat­tet - har Au­di in­gen pla­ner om at væ­re med i For­mel 1. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.