Lil­le plus til Søn­derjy­ske

Slag­ne kap­ta­j­ner for­ud­ser tæt­te DM- fi­na­ler i is­ho­ck­ey

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HØJT NI­VEAU Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

De to is­ho­ck­ey- spil­le­re, Da­ni­el Nielsen og Las­se Lassen, er to kap­ta­j­ner med me­get til fæl­les.

De blev beg­ge slå­et ud i se­mi­fi­na­ler­ne i kam­pen om årets DM- ti­tel og har stort set sam­me syn på fi­na­li­ster­ne, Søn­derjy­ske og Es­b­jerg Ener­gy.

» Det er liga­ens to bed­ste hold, der mø­des. Og det bli­ver en lang, tæt og in­tens fi­na­le på højt ni­veau med et lil­le plus til Søn­derjy­ske. «

Så­dan ly­der kon­klu­sio­nen fra Da­ni­el Nielsen, Her­ning Blue Fox, og Las­se Lassen, Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks.

» Det over­ra­sker mig ik­ke, hvis fi­na­len går over al­le syv kam­pe. Me­get af­hæn­ger af, om Søn­derjy­ske kan hol­de Es­b­jergs førstekæ­de ne­de. Det lyk­ke­des ik­ke for os, « er­ken­der Da­ni­el Nielsen.

Ik­ke ba­re ud­læn­din­ge

» Men når man ta­ler om Es­b­jerg, må man ik­ke glem­me de ta­lent­ful­de dan­ske spil­le­re, som ar­bej­der sten­hårdt. Es­b­jerg er an­det og me­re end ud­læn­din­ge­ne. Det er et vel­spil­len­de hold, som er ble­vet bed­re og bed­re og har kul­mi­ne­ret i slut­spil­let. « skyl­des det fle­re ting.

» De har hi­sto­rik­ken på de­res si­de. De kan vin­de DM for tred­je år i træk og er vant til at stå i de her si­tu­a­tio­ner, « si­ger Da­ni­el Nielsen. ros til Søn­derjy­ske og Es­b­jerg Ener­gy.

» Da det gjaldt, var det de to bed­ste hold. Det er helt fortjent, at de står i en fi­na­le. Jeg ser frem til en tæt se­rie med ner­ve og in­ten­si­tet og hå­ber, at det er spil­let, der kom­mer i fo­kus og ik­ke alt mu­ligt an­det. De to hold har kva­li­te­ter til at la­ve frem­ra­gen­de pro­pa­gan­da for dansk is­ho­ck­ey, « si­ger han.

Li­ge­som Da­ni­el Nielsen har Las­se Lassen ik­ke kun ros til Es­b­jergs im­port, men og­så SÅ­DAN SPIL­LES DM- FI­NA­LER­NE

dan­ske mester­skab af­vik­les i en se­rie på højst syv kam­pe. Det vil si­ge, at det hold, der først har fi­re sej­re, er dansk me­ster. Søn­derjy­ske- Es­b­jerg Es­b­jerg- Søn­derj­ske Søn­derjy­ske- Es­b­jerg

Es­b­jerg- Søn­derjy­ske

KAM­PE­NE OM DET 3. APRIL KL. 19.30: 5. APRIL KL. 14.30: 7. APRIL KL. 19.30: 10. APRIL KL. 19.30:

til ve­stjy­der­nes nye ge­ne­ra­tion af egen avl.

» De ar­bej­der sinds­sygt godt og slås vir­ke­lig for sa­gen. Men skal Es­b­jerg vin­de, kræ­ver det, at ud­læn­din­ge­ne ram­mer top­ni­veau­et i al­le kam­pe­ne mod et søn­derjysk hold med fle­re etab­le­re­de spil­le­re og stør­re er­fa­ring. «

Al­drig har ho­ck­ey­fe­be­ren væ­ret stør­re i det syd- og søn­derjy­ske, når puck­en ka­stes til den før­ste kamp i mor­gen kl. 19.30 i SE Are­na i Vo­jens med 5.000 til­sku­e­re. EVEN­TU­ELT 12. APRIL KL. 16.30: Søn­derjy­ske- Es­b­jerg 14. APRIL KL. 19.30: Es­b­jerg- Søn­derjy­ske 17. APRIL KL. 19.30: Søn­derjy­ske- Es­b­jerg

Kap­ta­j­ner­ne fra de slag­ne se­mi­fi­na­li­ster for­ud­ser tæt­te DM- fi­na­ler, men gi­ver Søn­derjy­ske fa­vo­rit­vær­dig­he­den. Blandt an­det i kraft af må­l­man­den Jo­ni Myl­ly­koski. Han kom­mer dog på hårdt ar­bej­de, hvis Es­b­jergs ud­læn­din­ge, re­præ­sen­te­ret her ved Mark Der­la­go ( ne­derst tv.), er på top­pen. Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.