Ster­ling tæn­ker ik­ke i pen­ge og be­ro­li­ger Li­ver­pool- fans

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SLAP AF Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk Fo­to: Reu­ters

Li­ver­pools Ra­he­em Ster­ling har væ­ret en af de helt sto­re sen­sa­tio­ner i Pre­mi­er Le­ague i år. Med fi­nur­li­ge dri­blin­ger og en ek­strem fart har han igen og igen voldt pro­ble­mer for mod­stan­der­nes for­svars­spil­le­re.

Der­for gør Li­ver­pool og­så alt, hvad de kan, for at hol­de på de­res 20- åri­ge guldfugl, der har to år til­ba­ge af kon­trak­ten med Mer­sey­si­de- klub­ben. Re­al Madrid er blot én blandt man­ge af Eu­ro­pas stør­ste klub­ber, der si­ges at hol­de et vå­gent øje med Ra­he­em Ster­ling.

Men for at hol­de in­ter­es­se­re­de klub­ber fra fa­det har Li­ver­pool til­budt Ster­ling, hvad ma­na­ger Bren­dan Rod­gers be­teg­ner som ’ en fan­ta­stisk af­ta­le for en ung spil­ler’. Over én mio. kr. om ugen lød kon­trakt­til­bud­det på. Det blev dog af­vist af den un­ge kant­spil­ler, der si­den har måt­tet læg­ge øre til, at han er en ’ pen­ge­grisk 20- årig’.

Hand­ler ik­ke om pen­ge

Over for BBC for­kla­rer Ra­he­em Ster­ling dog, hvor­for han ik­ke vil for­læn­ge.

» Det hand­ler slet ik­ke om pen­ge. Det har det al­drig gjort. Alt dre­jer sig om at vin­de tro­fæ­er. Det er det ene­ste, jeg går op i. Jeg ta­ler al­drig om, hvor man­ge bi­ler el­ler hu­se jeg har. Jeg vil ba­re bli­ve så god som mu­ligt, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Da jeg spil­le­de i Qu­e­ens Park Ran­gers ( Ster­ling spil­le­de i klub­ben 2003- 2010, red.), vil­le jeg al­drig ha­ve drømt om, at jeg vil­le nå til et sted, hvor jeg hav­de et så stort til­bud for­an mig. Jeg er me­get tak­nem­me­lig. Men li­ge nu fo­ku­se­rer jeg kun på fod­bol­den. Så må det an­det ven­te. «

» Jeg har tænkt på en ny kon­trakt. I slut­nin­gen af sæ­so­nen vil jeg sæt­te mig ned med mi­ne agen­ter og klub­ben. Jeg vil helt sik­kert kom­me med nog­le ga­ran­ti­er, når sæ­so­nen er slut, « si­ger Ster­ling.

Bren­dan Rod­gers fryg­ter hel­ler ik­ke, at Li­ver­pool snart mi­ster hol­dets sto­re lys­punkt.

» Jeg er sik­ker på, det lø­ser sig. Ra­he­em kon­cen­tre­rer sig om fod­bold li­ge nu, og der er helt kla­re linjer for, hvor­når vi vil be­gyn­de at ta­le sam­men igen, « si­ger Rod­gers.

Li­ver­pool lig­ger p. t. på fem­te­plad­sen i Pre­mi­er Le­ague.

For Ra­he­em Ster­ling hand­ler fod­boldtil­væ­rel­sen om at vin­de tro­fæ­er. Pen­ge kom­mer i an­den ræk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.