Nord­mand tog fu­sen på hårdt­kæm­pen­de dan­ske­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SU­VERÆN Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ spor­ten. dk Ale­xan­der Kri­stoff var igen hur­tigst. Fo­to: AFP

For an­den eta­pe i træk var den nor­ske sprin­ter Ale­xan­der Kri­stoff ( Team Ka­tusha) først over stre­gen i det bel­gi­ske eta­pe­løb Tre Da­ge ved Pan­ne.

An­den eta­pes 217 ki­lo­me­ter var en vind­blæst for­nø­jel­se for fel­tet, der kør­te igen­nem et for­års­gråt bel­gisk land­skab.

Der var mas­ser af dansk ini­ti­a­tiv på eta­pen, ek­sem­pli­fi­ce­ret ved Martin Mor­ten­sen fra CULT Ener­gy, der kom i ud­brud med 11 an­dre ryt­te­re. På et tids­punkt var for­sprin­get til fel­tet nå­et op på he­le ot­te mi­nut­ter, men for­sprin­get blev stil­le og ro­ligt re­du­ce­ret.

Mor­ten­sen og de to til­ba­ge­væ­ren­de ud­bry­de­re måt­te en­de­ligt gi­ve slip fi­re ki­lo­me­ter fra mål­stre­gen. Der­med blev det til et klas­sisk spur­top­gør, hvor nor­ske Kri­stoff end­nu en­gang vi­ste sig stær­ke­st. Det var nord­man­dens sy­ven­de sejr i den­ne sæ­son. Magnus Cort ( Ori­ca- Gre­e­ned­ge) kom ind som nr. ni.

I den sam­le­de stil­ling fø­rer Ale­xan­der Kri­stoff, mens Lars Bak ( Lotto Sou­dal) ind­ta­ger lø­bets tred­je­plads.

David Ala­ba blev knæska­det i ven­skabs­kam­pen mod Bos­ni­enHer­ce­g­ovi­na. Her ses han i kam­pen i en tæt du­el med Emir Spa­hic ( næ­sten skjult). Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.