Slut med ski­tu­re for de ind­sat­te

Ju­stits­mi­ni­ste­ren stram­mer op eft er BTs af­dæk­ning af luksus­for­hold for kri­mi­nel­le

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

AF­SO­NING

Kas­sen smæk­kes nu i for bl. a. ski­tu­re, kla­tre­tu­re og rap­pel­ling i ud­lan­det for ind­sat­te døm­te kri­mi­nel­le på Kon­trakt­pen­sio­nen Fyn.

Sam­ti­dig bli­ver der la­vet nye og kla­re ram­mer for, hvor­vidt f. eks. te­a­ter­tu­re, bi­o­graf­tu­re, surf- kur­ser, dyk­ker­tu­re, go­kart- kør­sel og an­det, som kan ha­ve ka­rak­ter af luksus for de ind­sat­te, sva­rer til sam­fun­dets og ik­ke mindst de kri­mi­nel­les of­res rets­fø­lel­se. Det har ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) be­slut­tet.

De nye ret­nings­linjer teg­nes skar­pt op af Di­rek­to­ra­tet for Kri­mi­nal­forsor­gen som en di­rek­te kon­se­kvens af BTs af­dæk­ning af for­hol­de­ne på Kon­trakt­pen­sio­nen Fyn, hvis frem­me­ste for­mål er at reso­ci­a­li­se­re de ind­sat­te i den sid­ste del af af­so­nin­gen af en oft e åre­lang fængsels­straf.

BT har gen­nem en lang ræk­ke ar­tik­ler op­rul­let for­hol­de­ne på kon­trakt­pen­sio­nen, hvor de ind­sat­te, som ty­pisk kan ha­ve dom­me for f. eks. drab, drabs­for­søg og an­dre for­mer for per­son­far- lig kri­mi­na­li­tet, hidtil har haft mu­lig­hed for at kom­me på ski­tu­re til bl. a. Val­lå­sen i Sve­ri­ge, kla­tre på Kul­len, ta­ge dyk­ker­cer­ti­fi kat i Ker­te­min­de, ta­ge på surft ure og - kur­ser ved Cold Hawaii i Klit­møl­ler og i Bork på den jy­ske ve­st­kyst samt en ræk­ke an­dre ak­ti­vi­te­ter.

An­dre ele­men­ter i fo­kus

Men nu er det an­dre ele­men­ter, der skal i fo­kus, un­der­stre­ger ju­stits­mi­ni­ste­ren:

’ Det er grund­læg­gen­de min op­fat­tel­se, at kri­mi­nal­forsor­gen i ar­bej­det med reso­ci­a­li­se­ring af kri­mi­nel­le bør ha­ve sær­lig fo­kus på for­hold som ar­bejds­mar­keds- pa­rat­hed, ud­dan­nel­se, bo­lig­for­hold og even­tu­el­le be­hand­lings­be­hov. I for­hold til an­ven­del­sen af ud­fl ug­ter og fri­tidsak­ti­vi­te­ter fra kri­mi­nal­forsor­gens pen­sio­ner har Di­rek­to­ra­tet for Kri­mi­nal­forsor­gen nu fo­re­slå­et en skær­pel­se af ret­nings­linjer­ne, hvil­ket jeg fuldt ud kan til­slut­te mig,’ skri­ver hun i sit svar til Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg, der hav­de bedt om en re­de­gø­rel­se på bag­grund af BTs ar­tik­ler.

Det var i går ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra Kim Damgaard, for­stan­der på Kon­trakt­pen­sio­nen Fyn.

BT skrev før­ste gang om Kon­trakt­pen­sio­nen Fyn 18. ja­nu­ar..

Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.