En ud af syv pen­sio­ner

BT - - NYHEDER -

UD­SLUS­NING

Kon­trakt­pen­sio­nen Fyn, der er ind­ret­tet i et tid­li­ge­re ple­je­hjem i na­turs­køn­ne om­gi­vel­ser, og som har det mon­dæ­ne og smuk­ke Ege­skov Slot som nær­me­ste na­bo, har plads til 16 ind­sat­te.

Ud­slus­nings­ste­det er et af Di­rek­to­ra­tet for Kri­mi­nal­forsor­gens i alt syv pen­sio­ner på land­s­plan. Det er det ene­ste, som er sær­ligt må­l­ret­tet reso­ci­a­li­se­ring af tid­li­ge­re stof­mis­bru­ge­re.

Det er for­ment­lig og­så år­sa­gen til, at det er den af lan­dets syv pen­sio­ner, som bru­ger langt fl est pen­ge på ak­ti­vi­te­ter for de ind­sat­te. I 2013 blev der på ste­det brugt godt 400.000 kr. på ak­ti­vi­te­ter, mens der i 2014 blev brugt godt 250.000 kr.

Skær­pet vur­de­ring

I sit svar til Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg om for­hol­de­ne på kon­trakt­pen­sio­nen un­der­stre­ger ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S), hvad der kon­kret skal æn­dres:

’ Stram­nin­gen af ret­nings­linjer­ne in­de­bæ­rer bl. a., at der ik­ke frem­over vil kun­ne afh ol­des en­dags- ski­tu­re el­ler kla­tre­tu­re i ud­lan­det, li­ge­som der skal ske en skær­pet vur­de­ring af, hvor­vidt te­a­ter­tu­re, bi­o­graft ure og lig­nen­de ak­ti­vi­te­ter kan be­trag­tes som led i be­hand­lin­gen. Det ind­skær­pes, at ak­ti­vi­te­ter­ne ik­ke må bæ­re præg af luksus el­ler ha­ve fe­ri­e­lig­nen­de ka­rak­ter,’ fast­slår hun.

Mette Fre­de­rik­sen stram­mer nu ret­nings­linjer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.