Ja, gu­lerod for­bed­rer in­te­gra­tion

BT - - DEBAT - JACOB JENSEN

Kom­mu­nal­ord­fø­rer, Ven­stre

for­skel på in­te­gra­tions­ind­sat­sen og re­sul­ta­ter­ne i kom­mu­ner­ne. Det kan skyl­des man­ge for­skel­li­ge ting, f. eks. for­ud­sæt­nin­ger­ne, men det kan ik­ke for­kla­re det he­le. Idéen er, at vi kan fri­gø­re et kæm­pe po­ten­ti­a­le i kom­mu­ner­ne. Vi kan se i an­dre sam­men­hæn­ge, ek­sem­pel­vis på sund­heds­om­rå­det, at når man sæt­ter en gu­lerod for­an, så bli­ver pro­duk­ti­vi­te­ten øget. Hvis vi sæt­ter mid­ler for­an kom­mu­ner­ne, vil de gø­re det bed­re.

DER ER STOR

der er det es­sen­ti­el­le. Vi har i dag en pul­je på halvan­den mil­li­ard kro­ner, kom­mu­ner­ne kan sø­ge, og der fo­re­slår vi at fri­gi­ve den mil­li­ard til kom­mu­ner­ne. Mil­li­ar­den skal så for­de­les i for­hold til, hvor­dan kom­mu­ner­ne kla­rer sig på in­te­gra­tions­om­rå­det. Så gu­lero­den er det væ­sent­li­ge, og straff en har jeg me­get svært ved at se. Ud­over må­ske de kom­mu­ner, som nor­malt bru­ger en mas­se ad­mi­ni­stra­tions­kr­udt på at sø­ge sats­pul­jer­ne – de kan ri­si­ke­re ik­ke at få li­ge så me­get ud af de pul­jer, men re­elt set kan de få me­re, hvis de gør det godt på

DET ER GU­LERO­DEN,

in­te­gra­tions­om­rå­det. Vi ska­ber et in­ci­ta­ment uden at dik­te­re, hvor­dan kom­mu­ner­ne skal gø­re. Til gen­gæld vil vi ger­ne gi­ve dem en be­løn­ning, hvis de lyk­kes med in­te­gra­tio­nen.

hy­po­te­tisk ha­ve svært ved at in­te­gre­re, for­di de ik­ke har så man­ge virk­som­he­der. Hvis de al­li­ge­vel for­mår at la­ve et sam­ar­bej­de med na­bokom­mu­nen og fl yt­te én ind­van­drer i ar­bej­de, så kan det gi­ve fl ere pen­ge til Lan­geland, end hvis Oden­se fl yt­ter ti. For­de­lin­gen skal ske re­la­tivt, så kom­mu­ner­ne bli­ver li­ge­stil­let.

EK­SEM­PEL­VIS LAN­GELAND VIL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.