Nej, pi­sken vil ram­me for­kert

BT - - DEBAT - MA­NU SA­RE­EN

In­te­gra­tions­mi­ni­ster ( R)

at sør­ge for, at kom­mu­ner­ne har de rig­ti­ge in­ci­ta­men­ter til at lø­se in­te­gra­tions­op­ga­ven. Men det er lidt uklart for mig, hvor­dan Ven­stre vil straff e de kom­mu­ner, der ik­ke kla­rer op­ga­ven. Jeg kan godt for­stå, at borg­me­stre­ne stej­ler over det, for der er stor for­skel på kom­mu­ner­ne og på, hvil­ke ind­van­dre­re de har, og jeg tror ik­ke, at det er vej­en frem at straff e kom­mu­ner­ne, for­di der er så man­ge for­skel­li­ge for­ud­sæt­nin­ger. Hvis man straff er de kom­mu­ner,

DET ER VIG­TIGT

der kla­rer det dår­ligst, så kan det få nog­le helt util­sig­te­de kon­se­kven­ser. Der kan f. eks. gå et uhel­digt kapløb i, hvil­ke ud­læn­din­ge man vil ha­ve i kom­mu­nen, og hvil­ke man ik­ke vil ha­ve, for at und­gå at bli­ve straff et. Det vil væ­re me­get svært at ind­ret­te så­dan et pisk og gu­lero­ds- sy­stem, så det vir­ker eft er hen­sig­ten, og det vil ik­ke lø­se pro­ble­met.

en part­ner­skabs­aft ale med kom­mu­ner­ne, som skal løft e de­res in­te­gra­tions­ind­sats ved at net­op de, som er rig­tig go­de til det, skal gi­ve de­res er­fa­rin­ger vi­de­re

VI HAR IND­GÅ­ET

til dem, som er min­dre go­de. Vi har og­så lagt op til et sam­let eft er­syn af fi nan­si­e­rin­gen af he­le in­te­gra­tions­om­rå­det med det mål at styr­ke kom­mu­ner­nes in­ci­ta­ment til at få ud­læn­din­ge i job og ud­dan­nel­se. Det bur­de Ven­stre støt­te.

for­skel­li­ge men­ne­sker, vi ta­ler om. De­res in­te­gra­tion afh æn­ger af, hvor i ver­den de kom­mer fra, og hvad de har med i ba­ga­gen. Der er og­så stor for­skel i vi­dens­ni­veau­et i kom­mu­ner­ne. Min­dre kom­mu­ner har ik­ke me­get vi­den om det, så vi skal hjæl­pe dem.

DET ER ME­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.