Hjem­me­værn med stor rej­se­lyst

ME­NER

BT - - DEBAT -

De er ble­vet sko­set og lat­ter­lig­gjort i åre­vis, fol­ke­ne i hjem­me­vær­net. We­e­kend­kri­ge­re og rul­lepøl­se­kom­pag­ni­et, har det lydt. Fri­tids­sol­da­ter med hang til wi­e­ner­brød og med spe­ci­a­le i at få tra­fi kken til at gli­de ved dyrsku­er og festi­va­ler. SI­DEN FOR­SØG­TE DET diff use værn at po­le­re sit ima­ge i håb om at frem­stå me­re mo­der­ne og vel­sag­tens og­så som et fo­re­ta­gen­de, der kun­ne ind­g­y­de stør­re respekt. Væk med bil­le­det af tyk­ke par­ke­rings­vag­ter og ind med be­ret­nin­ger om en­ga­ge­re­de fri­vil­li­ge på nyt­tig færd i Af­g­ha­ni­stan og Irak. Her­hjem­me har hjem­me­værns­fol­ke­nes ind­sats i for­bin­del­se med de vold­som­me storme slø­ret rul­lepøl- se- bil­le­det, og i de­cem­ber vi­ste en un­der­sø­gel­se, at dan­sker­nes til­lid til vær­net er øget. ’ Vi le­ve­rer va­ren,’ sag­de den ci­vi­le kom­mit­te­re­de for hjem­me­vær­net, fol­ke­tings­med­lem Bjar­ne Lau­sten ( S), ved den lej­lig­hed. HVAD SAM­ME LAUST­SEN me­ner om hjem­me­vær­nets rej­ser, ind­kvar­te­ring og ud­byt­tet af ek­sem­pel­vis en kon­fe­ren­ce på stil­le­hav­sø­en Hawaii, har vi end­nu til go­de at hø­re. BT be­skri­ver i dis­se da­ge hjem­me­værns- top­pens ak­ti­vi­te­ter, der fi nder sted på et tids­punkt, hvor for­sva­ret ge­ne­relt er sat på øko­no­misk slan­ke­kur.

Et mo­der­ne hjem­me­værn kan na­tur­lig­vis ik­ke over­le­ve på we­e­ken­dø­vel­ser på fre­de­li­ge vil­la­ve­je. Hvis man fort­sat vil op­ret­hol­de en fol­ke­lig op­bak­ning og til­lid til he­le or­ga­ni­sa­tio­nen, er det vig­tigt ik­ke at bli­ve off er for hån og hel­ler ik­ke for mistæn­ke­lig­gø­rel­se. Der skal væ­re en me­ning med hjem­me­vær­nets gø­ren og la­den, og der skal væ­re gen­nem­sig­tig­hed i ak­ti­vi­te­ter­ne.

Det du­er ik­ke, hvis der kan sæt­tes spørgs­måls­tegn ved nyt­te­vær­di­en af at sen­de fi re mand til Hawaii, når kun én var in­vi­te­ret. Og slet ik­ke i en tid, hvor bud­get­ter­ne stram­mer til. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.