OBA­MA HAR TABT MEL­LE­MØ­STEN ’’

In­gen har læn­ge­re respekt for USA i Mel­le­mø­sten, og det kan få vold­som­me kon­se­kven­ser

BT - - DEBAT -

Der sker man­ge far­li­ge ting i Mel­le­mø­sten i øje­blik­ket, og USA gør ik­ke an­det end at stå på si­de­linj­en og se på. Mel­le­mø­stens for­skel­li­ge ak­tø­rer har gan­ske en­kelt ik­ke læn­ge­re respekt for le­de­ren af ver­dens stær­ke­ste su­per­magt, og én eft er én ven­der de nu USA ryg­gen og kø­rer de­res eget løb. PÅ DEN ENE si­de kan man me­ne, at det er godt for ame­ri­ka­ner­ne, at de nu er ude af den hvep­se­re­de, og at Mel­le­mø­sten selv må ryd­de op i eget hus. Men set me­re re­a­li­stisk må man væ­re be­kym­ret for, at der nu ik­ke læn­ge­re er en stærk ” overdommer” i om­rå­det, for det vil med­fø­re end­nu me­re ka­os, me­re ek­stre­mis­me, man­ge fl ere fl ygt­nin­ge til Ve­sten og stør­re ri­si­ko for ter­ror i Ve­sten. Og ik­ke mindst en hø­je­re olie­pris, der kan ram­me de ve­st­li­ge øko­no­mi­er.

Men hvad er det så, der er sket? Kort for­talt gør Rusland, Iran og fl ere mel­le­møst­li­ge ak­tø­rer ting, de ik­ke vil­le ha­ve gjort un­der en stærk ame­ri­kansk præ­si­dent. Et ty­de­ligt ek­sem­pel var, da Is­ra­els pre­mi­er­mi­ni­ster Ne­ta­ny­a­hu tog til USA og holdt ta­le i kon­gres­sen, på trods af Oba­mas mod­stand. Ne­ta­ny­a­hu gav des­u­den in­tens kri­tik af den aft ale, der blev ind­gå­et i atom­for­hand­lin­ger­nes sid­ste fa­se. Palæsti­nen­ser­ne tror ik­ke læn­ge­re på, at USA kan sty­re freds­pro­ces­sen. Ira­ner­ne ta­ger sig og­så fri­he­der, som de ik­ke vil­le ha­ve gjort, hav­de Oba­ma sat sig me­re i respekt. De tord­ner frem for at bli­ve den do­mi­ne­ren­de magt i Mel­le­mø­sten. Selv­om den iraki­ske pre­mi­er­mi­ni­ster og hær har ta­get æren for at ha­ve ind­ta­get de­le af Tik­rit, ly­der mel­din­gen, at det er de iransk støt­te­de shia- mi­lit­ser, som har gi­vet Is­la­misk Stat mod­stand. Men at la­de sig hjæl­pe af Iran er som at tis­se i buk­ser­ne i frost­vejr. USA kan reg­ne med, at ira­ner­ne ik­ke for­svin­der ud af lan­det de før­ste man­ge år. Iran be­fi nder sig i for­vej­en i Sy­ri­en og Li­ba­non og mar­che­rer li­ge nu ind i Ye­men. Alt det­te sker uden stør­re ame­ri­kan­ske re­ak­tio­ner, for de er me­re in­ter­es­se­re­de i at få en ato­maft ale i hus end i at sæt­te en stop­per for Irans re­gio­na­le stormagts am­bi­tio­ner.

USA blev hel­ler ik­ke spurgt, da en ko­a­li­tion af sunni­mus­lim­ske lan­de, an­ført af Sau­di- Ara­bi­en, gik til an­greb på hout­hier­ne i Ye­men. Hout­hier­ne er shi­amus­lim­ske mi­lit­ser, der bli­ver støt­tet af det shi­amus­lim­ske Iran, og det ser nu ud til, at den­ne sunni­mus­lim­ske ko­a­li­tion vil opret-

Naser Khader, De la­ve ren­ter gør, at det er me­get bil­ligt at lå­ne pen­ge til bo­lig­køb. Kom­mer ren­ter­ne til at sti­ge? Hvad sker der så med pri­ser­ne? te en per­ma­nent sik­ker­heds­styr­ke i Den Ara­bi­ske Liga. Of­fi ci­elt skal den be­kæm­pe ter­ror, men re­elt set er det me­nin­gen, den skal stop­pe Irans frem­march. Og det kan med­fø­re end­nu en op­trap­ning af shia- sun­ni­kon­fl ik­ten. At den sunni­mus­lim­ske ko­a­li­tion går ind i Ye­men uden til­la­del­se fra USA, kan mu­lig­vis med­fø­re, at tyr­ki­ske Er­do­gan al­li­e­rer sig med de sunni­mus­lim­ske lan­de om at gå ind i Sy­ri­en for at be­kæm­pe As­sad, hvil­ket USA ik­ke er in­ter­es­se­ret i. Og hvis det sker, bli­ver Mel­le­mø­sten for­vand­let til en kr­udt­tøn­de, og det bli­ver al­les kamp mod al­le! Det, der har holdt Er­do­gan til­ba­ge, er, at ame­ri­ka­ner­ne har for­budt ham at gå i kamp mod As­sad, men hvis respek­ten ik­ke læn­ge­re er til ste­de, er der in­gen ga­ran­ti for, at han fort­sat vil lyt­te.

USA har ik­ke haft så lidt ind­fl ydel­se i Mel­le­mø­sten si­den 1945. Uden respekt kan Oba­mas sid­ste to år som præ­si­dent gå gru­e­lig galt, og se­na­tor McCain me­ner, vi står over­for en vir­ke­lig far­lig ud­vik­ling. Mel­le­mø­sten kan bli­ve sat end­nu me­re i brand og en­de i et rent rag­na­rok, og det kan ha­ve enor­me kon­se­kven­ser for Ve­sten, og der­for er det tvin­gen­de nød­ven­digt, at USA kom­mer på ba­nen og ta­ger an­sva­ret som su­per­magt på sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.