Hvad sy­nes du om, at De Kon­ser­va­ti­ve har eks­klu­de­ret et med­lem af ho­ved­be­sty­rel­sen, eft er at han af­slø­re­de par­ti­et i en sag om bag­va­skel­se?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.35 HÆLD BAGVASKERE UD På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.40 UDU­E­LIG LE­DEL­SE I K På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 03.18

Fint,

han har væ­ret il­loy­al over­for par­ti­et

Føj,

han straff es for at si­ge sandheden

4.154 stem­mer på bt. dk

STOLT AF AT STÅ FREM

Sus­an Hartvich

Det kan godt væ­re, han er spar­ket ud, men hvem vil og­så væ­re i det par­ti med den op­før­sel og de me­to­der. Han kan væ­re sig selv be­kendt, for­di han stod frem. Han skal væ­re stolt af sig selv.

Frank Christensen

Det bur­de væ­re de råd­ne per­so­ner, der stod bag bag­va­skel­sen og støb­te kug­ler­ne, som skul­le hæl­des ud af par­ti­et.

Jesper Nør­gaard

Det er jo blot op­ryd­ning eft er lidt uro på bags­mæk­ken. Det fo­re­går jævn­ligt i al­le top­sty­re­de par­ti­er og or­ga­ni­sa­tio­ner; in­tet odi­øst i det. Men det er et skidt tids­punkt at hæn­ge sit be­skid­te va­ske­tøj til tør­re, her umid­del­bart før et vig­tigt fol­ke­tings­valg, hvor man hæn­ger med rø­ven i vand­skor­pen og den sam­le­de ven­stre­ra­di­ka­le pres­se le­der med lys og lyg­te eft er en­hver form for sm­uds, de kan ka­ste på de bor­ger­li­ge par­ti­er. At man – og­så i den­ne sag – tram­per rundt som en ele­fant på glas­vær­ket på­vi­ser blot, hvad Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­tis stør­ste pro­blem er og har væ­ret i en lang år­ræk­ke: En udu­e­lig le­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.