FOR FI­NE TIL KA­SER­NER

I strid med egen po­li­tik boo­k­er hjem­me­vær­nets che­fer ho­tel­ler i ste­det for at be­nyt­te for­sva­rets ka­ser­ner

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk sris@ bt. dk Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

HER­LI­GE MØ­DER

Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy Che­fer i hjem­me­vær­net fra­væl­ger gam­le ka­ser­ner til for­del for ho­tel­ler i na­turs­køn­ne om­gi­vel­ser som på Rø­mø og Als. Reg­nin­gen sen­des til skat­tey­der­ne.

Hjem­me­vær­net skal iføl­ge egen po­li­tik bo på så­kald­te mi­li­tæ­re etablis­se­men­ter, når de hol­der kur­ser og mø­der. Det fast­slår hjem­me­vær­nets chef Finn Wink­ler:

» Re­gel­sæt­tet er, at vi bru­ger de mi­li­tæ­re etablis­se­men­ter. Er der ik­ke plads el­ler kon­fe­ren­ce­fa­ci­li­te­ter, så kan vi bo på ho­tel ef­ter sta­tens af­ta­le, « si­ger han.

Men BT kan i dag af­slø­re, at le­de­re i hjem­me­vær­net i for­bin­del­se med fle­re mø­der de se­ne­ste år har fra­valgt le­di­ge og langt bil­li­ge­re ka­ser­ner for i ste­det at bo på ho­tel­ler i Dan­mark.

Stikprø­ve­kon­trol

Det vi­ser en ak­tind­sigt, avi­sen har få­et i hjem­me­vær­nets ho­te­l­op­hold i Dan­mark og en ef­ter­føl­gen­de stikprø­ve­kon­trol af le­di­ge ho­tel­lig­nen­de fa­ci­li­te­ter på tæt­lig­gen­de ka­ser­ner på de sam­me da­to­er.

BT kun­ne i går for­tæl­le, at hjem­me­vær­nets chef Finn Wink­ler, på trods af at for­sva­ret står i en hi­sto­risk spa­reø­vel­se, har væ­ret på fi­re tu­re til USA, som sam­let har ko­stet 153.462 kr. Der­til af­dæk­ke­de avi­sen, at tre an­dre le­de­re var med Finn Wink­ler til en ame­ri­kansk kon­fe­ren­ce på Hawaii, pri­mært for­di man skul­le pas­se en in­for­ma­tions­stand om hjem­me­vær­net.

Men og­så i Dan­mark har hjem­me­vær­net brugt sto­re mæng­der skat­te­kro­ner på dy­re ho­tel­ler, ef­ter den da­væ­ren­de for­svars­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S) i 2011 meld­te ud, at der skul­le spa­res for op mod tre mil­li­ar­der kro­ner på For­sva­ret.

Smuk na­tur

For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Ejen­doms­sty­rel­se ( FES) har for BT un­der­søgt an­tal­let af le­di­ge ho­tel­lig­nen­de fa­ci­li­te­ter på nær­lig­gen­de ka­ser­ner i for­bin­del­se med 12 af hjem­me­vær­nets ho­te­l­op­hold i pe­ri­o­den 2012, 2013 og 2014.

I fle­re til­fæl­de har hjem­me­vær­net over­t­rå­dt sin egen po­li­tik, som si­ger, at hjem­me­vær­net, che­fer så­vel som me­d­ar­bej­de­re, kun må bo på ho­tel­ler i det om­fang, at det ik­ke er mu­ligt at be­nyt­te mi­li­tæ­re fa­ci­li­te­ter, som de dan­ske ka­ser­ner hu­ser.

I ja­nu­ar 2013 le­je­de 28 per­so­ner fra Hjem­me­værns­di­strikt Nord­jyl­land sig f. eks. ind på ho­tel Tra­num Strand i Brovst i for­bin­del­se med et di­strikt­se­mi­nar.

Iføl­ge ho­tel­lets egen beskri­vel­se lig­ger det i et fre­det om­rå­de, der by­der på no­get af den smuk­ke­ste na­tur, Nord­jyl­land kan by­de på.

Reg­nin­gen for det na­turs­køn­ne op­hold lød på 26.440 kr. in­klu­si­ve moms.

Iføl­ge FES’ tal var det dog mu­ligt at bo på Aal­borg Ka­ser­ne, hvor der var le­dig ho­tel­lig­nen­de ind­kvar­te­ring til 90 per­so­ner sam­me dag. Ka­ser­nen lig­ger blot 25 mi­nut­ters kør­sel fra ho­tel­let.

Stik imod or­ga­ni­sa­tio­nens egen po­li­tik om kur­su­s­op­hold skri­ver hjem­me­vær­net i en re­de­gø­rel­se om ar­ran­ge­men­tet, at ‘ der var le­dig ka­pa­ci­tet på Aal­borg Ka­ser­ne, men det ind­gik ik­ke i over­vej­el­ser­ne, da det er der, at tje­ne­ste­ste­det for hjem­me­vær­net i Nord­jyl­land lig­ger, og det har væ­ret et af for­må­le­ne ik­ke at læg­ge det på eget etablis­se­ment.’

I maj 2013 valg­te 21 hjem­me­værns­folk i for­bin­del­se med et per­so­na­le­se­mi­nar at bo på Nør­her­red­hus Ho­tel, der lig­ger på øen Als. Pri­sen blev 14.795 kr.

Iføl­ge FES’ tal var der dog mas­ser af le­di­ge plad­ser på nær­lig­gen­de ka­ser­ner. F. eks. var der hver dag i maj me­re end 30 le­di­ge væ­rel­ser på Søn­der­borg Ka­ser­ne, som lig­ger 25 mi­nut­ters kør­sel fra Nør­her­red­hus Ho­tel. Al­ter­na­tivt kun­ne per­so­na­le­se­mi­na­ret og­så væ­re ble­vet af­holdt på Ry­es og Bülows ka­ser­ner i Fre­de­ri­cia, som lig­ger en ti­me og 21 mi­nut­ters kør­sel væk.

Året før, i ja­nu­ar 2012, le­je­de ot­te hjem­me­værns­folk fra en sko­le­sek­tion på Hjem­me­værns­sko­len ot­te væ­rel­ser på ho­tel­let Kom­man­dør­går­den, som lig­ger på Rø­mø. Ho­tel­lets fa­ci­li­te­ter by­der på alt fra wel­l­ness til beauty- be­hand­lin­ger.

Ryste- sam­men- tur

Var sko­le­sek­tio­nen ble­vet på fast­lan­det, kun­ne de f. eks. ha­ve bo­et på Var­de Ka­ser­ne. En god ti­mes kør­sel fra Rø­mø, hvor der sam­me dag var 90 le­di­ge væ­rel­ser. Iføl­ge hjem­me­vær­net var det dog net­op hen­sig­ten ik­ke at bo på en ka­ser­ne, da der bl. a. var ta­le om en ryste- sam­men- tur.

Iføl­ge Finn Wink­ler er der al­tid en hjem­me­værns­chef, som god­ken­der ho­tel- op­hol­de­ne. Han til­fø­jer, at man i langt de fle­ste til­fæl­de væl­ger over­nat­nin­ger i mi­li­tæ­re etablis­se­men­ter i ste­det for ho­tel­ler.

Hjem­me­vær­net op­ly­ser til BT, at un­der en pro­cent af al­le hjem­me­vær­nets over­nat­nin­ger i Dan­mark lig­ger uden for mi­li­tæ­re etablis­se­men­ter. Her­til er det dog værd at be­mær­ke, at hjem­me­vær­net har 46.500 med­lem­mer, når de fri­vil­li­ge tæl­les med.

Hjem­me­værns­le­del­sens om­gang med of­fent­li­ge mid­ler en­der nu hos for­svars­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men ( S).

Kræ­ver mi­ni­ster­svar

» Jeg har stor respekt for de fri­vil­li­ge i hjem­me­vær­nets sto­re ind­sats, og der­for er det me­get uhel­digt, at det nu kom­mer frem, at hjem­me­vær­nets le­de­re åben­bart ik­ke over­hol­der de­res egen po­li­tik, når de bru­ger skat­te­kro­ner på mø­der på ho­tel­ler og kro­er. Sam­ti­dig med at der rej­ses tvivl om for­må­let med fle­re le­de­res rej­se til Hawaii, er det da pro­ble­ma­tisk i en pe­ri­o­de, hvor der stil­les krav om be­spa­rel­ser i for­sva­ret. Men jeg går na­tur­lig­vis ud fra, at bå­de for­svars­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men ( S) og den kom­mit­te­re­de for hjem­me­vær­net Bjar­ne Laust­sen, der jo beg­ge er fra sam­me par­ti, har go­de for­kla­rin­ger. Så i før­ste om­gang vil jeg ger­ne be­de om mi­ni­ste­rens syn på de ting, som BT har gra­vet frem, « si­ger Ven­stres med­lem af for­svar­s­ud­val­get Jakob En­gell- Sch­midt.

Han bak­kes op af En­heds­li­stens for­svarsord­fø­rer Ni­ko­laj Vil­lum­sen:

» Det vir­ker umid­del­bart som et brud på reg­ler­ne og spild af skat­te­bor­ger­nes pen­ge. Og det er ik­ke ac­cep­ta­belt. «

Brovst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.