Che­fen: Vi har langt fl ere mi­li­tæ­re ind­kvar­te­rin­ger

BT - - NYHEDER - Klip fra BT i går tors­dag. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Che­fen for hjem­me­vær­net, ge­ne­ral­ma­jor Finn Wink­ler, si­ger til BT, at selv om man har en po­li­tik, er det ik­ke det sam­me som et 100 pro­cen­tre­gel­sæt.

Vi har nog­le ek­semp­ler med op­hold på Rø­mø, Als og i Brovst, hvor der var mi­li­tæ­re fa­ci­li­te­ter le­di­ge i nær­he­den. Hvad tæn­ker du om det?

» For­må­let med at mø­des er oft e at brin­ge folk, der til dag­lig er spredt rundt i lan­det, sam­men til 12- 16- 18 ti­mers mø­de­ak­ti­vi­tet. Hvis man og­så skal bru­ge lang tid på trans­port til og fra mi­li­tæ­re etablis­se­men­ter, kan så­dan­ne mø­de­rs for­mål for­svin­de. Der­for kan det væ­re en for­del at bo på ho­tel, hvor al­le er sam­let.

Jeg me­ner klart, at vi gør det, vi skal. Kan der væ­re smut­te­re imel­lem? Det kan jeg ik­ke af­vi­se, men vi hol­der me­get nø­je øje med det, « si­ger Finn Wink­ler

Men un­der en tur til Brovst bor hjem­me­vær­net på ho­tel, selv om Aal­borg Ka­ser­ne var le­dig?

Che­fens af­gø­rel­se

» Som jeg har for­stå­et det, var en del af for­må­let med den tur net­op at hi­ve folk ud fra de­res nor­ma­le ar­bejds­plads, i det her til­fæl­de Aal­borg Ka­ser­ne, og brin­ge dem sam­men et an­det sted i 24 ti­mer. «

Det stem­mer vel ik­ke overens med je­res po­li­tik, når de og­så kun­ne væ­re sam­men på Aal­borg Ka­ser­ne?

» Godt du si­ger po­li­tik. Det er nem­lig ik­ke det sam­me som et hund­re­de pro­cent re­gel­sæt. Hvis der er en si­tu­a­tion, hvor en chef skøn­ner, at for­må­let med kon­fe­ren­cen op­fyl­des bed­re et an­det sted end de mi­li­tæ­re fa­ci­li­te­ter, så kan han væl­ge at gø­re det.

Jeg vil og­så godt si­ge, at an­tal­let af ci­vi­le ind­kvar­te­rin­ger er be­trag­te­lig lil­le. Vi har langt, langt fl ere mi­li­tæ­re ind­kvar­te­rin­ger. «

kaak, sris, tnk

På lan­dets ka­ser­ner fi nder man ‘ ho­tel­lig­nen­de’ mu­lig­hed for over­nat­ning. Nog­le af væ­rel­ser­ne kan væ­re med toilet og/ el­ler bad på gan­gen. Der fi ndes oft e og­så mø­de­fa­ci­li­te­ter på lan­dets ka­ser­ner. Bå­de som mø­de­lo­ka­ler og au­di­to­ri­er. For­sva­ret skal som ho­ved­re­gel bru­ge dis­se fa­ci­li­te­ter, in­den der boo­k­es et ho­tel. Op­hol­det på ka­ser­ner er ik­ke gra­tis, og der skal og­så be­stil­les mad. Men som ho­ved­re­gel er ka­ser­nen en langt bil­li­ge­re løs­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.