Så­dan gjor­de vi

BT - - NYHEDER -

BT har an­mo­det om ak­tind­sigt i hjem­me­vær­nets afh old­te om­kost­nin­ger til ho­te­lud­gift er i for­bin­del­se med chef/ myn­dig­heds­chef­smø­der samt per­so­na­le­se­mi­na­rer, afh oldt uden­for for­sva­rets mi­li­tæ­re etablis­se­men­ter.

Der­eft er har BT la­vet en stikprø­ve på 12 af ho­te­l­op­hol­de­ne, hvor avi­sen har spurgt For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Ejen­doms­ser­vi­ce om, i hvil­ket om­fang der var mu­lig­hed for op­hold på mi­li­tæ­re etablis­se­men­ter, der lig­ger tæt på de på­gæl­den­de ho­tel­ler, hvor hjem­me­vær­net har bo­et.

Se på kor­tet, hvor hjem­me­vær­net har bo­et, og på hvil­ke mi­li­tæ­re etablis­se­men­ter de og­så kun­ne ha­ve bo­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.