SF går i barn­dom

Ny kampag­ne: Kik­se­de bril­ler og gråt hår skal pres­se re­ge­rin­gen til dag­pen­ge­løs­ning in­den val­get

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Nielsen cnie@ bt. dk Fotp: Bax Lind­hardt

VALG­KAMP

Et par sto­re, klod­se­de bril­ler og et lil­le, for­sig­tigt smil pry­der pla­ka­ten. ’ Pia Ol­sen Dyhr, 7 år’ står der hen over pi­gens gu­le 70’ er Ts­hirt.

Ved si­den af hæn­ger en gråhåret kvin­de, der iføl­ge pla­ka­ten vi­ser en ca. 70- årig ud­ga­ve af SF- for­man­den.

I en ny prævalg­kampag­ne fra SF, der blev lan­ce­ret i går, har par­ti­et ta­get an­der­le­des me­to­der i brug og vi­ser par­ti­for­mand Pia Ol­sen Dyhr som barn og som gam­mel.

» He­le idéen er, at vi ik­ke al­le sam­men er født til at sid­de for­re­st i bus­sen, og vi har brug for et vel­færds­sam­fund, der løf­ter os op. Jeg kom­mer selv fra et ik­ke- bogligt hjem på Ves­teg­nen, og jeg vil­le ik­ke ha­ve væ­ret, hvor jeg er i dag, hvis vi ik­ke hav­de haft det her vel­færds­sam­fund, « si­ger Pia Ol­sen Dyhr.

Dag­pen­ge

Som led i kampag­nen vil SF læg­ge yder­li­ge­re pres på re­ge­rin­gen for at kom­me med en løs­ning på det om­dis­ku­te­re­de dag­pen­ge­pro­blem, hvor 51.000 dan­ske­re har mi­stet ret­ten til dag­pen­ge. Og står det til SF, skal løs­nin­gen fal­de in­den val­get.

» Vi ser ger­ne en løs­ning og helst i dag. Det er et pro­blem for hver ene­ste af dem, der har mi­stet de­res dag­pen­ge, men og­så for tryg­he­den i vo­res sam­fund. Og­så de, der er i ar­bej­de, er ut­ryg­ge, og når man er ut­ryg, spa­rer man pen­ge op i ste­det for at bru­ge. Det er en ond spiral, « si­ger par­ti­for­man­den, der kon­kret ger­ne vil ha­ve æn­dret genop­tje­nings­ret­ten til et halvt år.

Men har I i SF ik­ke selv et an­svar for dag­pen­ge­pro­ble­met?

» Jeg sy­nes, vi har gjort me­get for at for­bed­re det. Man skal hu­ske, at det er Ven­stre og den for­ri­ge re­ge­ring, der har la­vet re­for­men, og jeg sy­nes, at vi sam­men med go­de kræf­ter har kæm­pet for at la­ve for­bed­rin­ger un­der­vejs. Men vi er ik­ke i mål, og der- for bli­ver vi ved med at ar­bej­de på det, « ly­der det fra Pia Ol­sen Dyhr.

Men­ne­sker

De se­ne­ste 25 år er po­li­tik ble­vet langt me­re per­son­fik­se­ret, og me­di­er­ne gør i hø­je­re grad brug af an­sig­ter til at for­tæl­le go­de hi­sto­ri­er. Pia Ol­sen Dyhr har tid­li­ge­re for­talt om, hvor­dan hun vok­se­de op med en al­ko­ho­li­se­ret far, og der­for al­le­re­de som lil­le pi­ge føl­te sig vok­sen. I en ny kampag­ne­vi­deo bru­ger hun en flig af sam­me hi­sto­rie, men hun an­ser det ik­ke som et bil­ligt tri­ck.

» Det er min egen hi­sto­rie, så det er ik­ke no­get bil­ligt tri­ck. Min hi­sto­rie er ba­re et godt bil­le­de på, hvad det kan med et vel­færds­sy­stem. Og hvis vi ik­ke får bil­le­der på, bli­ver det hur­tigt ba­re tal, tal, tal. Det hand­ler om rig­ti­ge men­ne­skers mu­lig­he­der for at op­nå det, de ger­ne vil, « si­ger hun.

Hvor­når fol­ke­tings­val­get bli­ver af­holdt, er end­nu uvist. Det skal dog væ­re af­holdt se­ne­st den 15. sep­tem­ber 2015.

DAG­PEN­GERE­FOR­MEN Den da­væ­ren­de VK- re­ge­ring vedt­og i 2010 dag­pen­gere­for­men. Re­for­men var en del af den øko­no­mi­ske genop­ret­nings­pak­ke. Re­for­men hal­ve­re­de dag­pen­ge­pe­ri­o­den fra fi­re til to år og for­dob­le­de genop­tje­nings­pe­ri­o­den fra 26 til 52 uger. Fra ja­nu­ar 2013 til marts 2015 har 51.000 dan­ske­re mi­stet dag­pen­ge­ret­ten.

I går, skært­ors­dag, blev de rej­sen­de på Vester­port Sta­tion mødt af mas­ser af pla­ka­ter med bil­le­der af Pia Ol­sen Dyhr fra SF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.