’ Ban­ge for at druk­ne’

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Nielsen cnie@ bt. dk

IMA­GE

Der er to kla­re for­mål med, at po­ten­ti­el­le væl­ge­re skal se SF­for­man­den som barn og som gam­mel.

Det si­ger Anders Dybdal, der er kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver med spe­ci­a­le i po­li­ti­ske kampag­ner.

» Her er der ta­le om en klar ima­ge­kampag­ne, der hand­ler om at byg­ge Pia Ol­sen Dyhr og SF op. Val­get bli­ver nemt et præ­si­dentvalg mel­lem Lars Løk­ke og Hel­le Thor­ning, og der­for er det vig­tigt for et min­dre par­ti med en re­la­tivt ny for­mand at få byg­get sin front­fi­gur op, hvis par­ti­et ik­ke skal druk­ne i valg­kam­pen, « si­ger Anders Dybdal, der er om­rå­de­di­rek­tør og rå­d­gi­ver i kom­mu­ni­ka­tions­virk­som­he­den Ope­ra­te.

» Og den an­den del hand­ler om at for­bed­re SF’s om­døm­me og sik­re, at de po­ten­ti­el­le SF- væl­ge­re kan bli­ve væk­ket midt om nat­ten og sta­dig si­ge, hvad par­tiets tre mær­kesa­ger er. Børn, æl­dre og ud­sat­te, « si­ger han.

Op­mærk­som­hed

Pia Ol­sen Dyhr har en stærk per­son­lig hi­sto­rie, som par­ti­et spil­ler på i bå­de pla­ka­ter og kampag­ne­vi­deo. Og hi­sto­ri­en om det ik­ke- bog­li­ge hjem med den al­ko­ho­li­se­re­de far er en hi­sto­rie, som SF vil smi­de me­re kul på, som valg­kam­pen nær­mer sig, gæt­ter Anders Dybdal på.

» SF har væ­ret go­de til at spot­te mu­lig­he­der i de nye me­di­er, og det er og­så vig­ti­ge­re for dem, end det er for de stør­re par­ti­er. SF har fær­re pen­ge og har brug for at ska­be op­mærk­som­hed, som ik­ke ko­ster sær­lig man­ge pen­ge. Her er blandt an­det de so­ci­a­le me­di­er go­de, for her skal man gi­ve no­get af sig selv, hvis det skal ha­ve ef­fekt. Og sam­ti­dig når man bredt ud, « si­ger han.

Al­le­re­de i går blev rej­sen­de på Vester­port i Kø­ben­havn mødt af de no­get an­der­le­des kampag­ne­pla­ka­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.