Last­bil med 600 små gri­se kør­te ud over skrænt

BT - - NYHE­DER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk Fo­to: Ulf / alarm112­dan­mark. dk

DY­RE­TRANS­PORT

Dæk­ket punk­te­re­de og tvang en gri­se­trans­port over i mod­sat­te kø­re­ba­ne, hvor­ef­ter den røg ud over en skrænt og end­te på si­den. In­gen men­ne­sker kom til ska­de, men små­gri­se har måt­tet la­de li­vet.

Midtjy­ske Mo­tor­vej blev i går om­kring klok­ken 11.30 spær­ret i beg­ge ret­nin­ger ved Bran­de, ef­ter en last­bil med 600 små­gri­se kør­te ud over en skrænt.

» Helt ut­ro­ligt er in­gen men­ne­sker kom­met til ska­de. Last­bil­chauf­før­en slap med lidt knubs, men vi måt­te af­li­ve nog­le af små­gri­se­ne på ulyk­kes­ste­det på grund af ska­der, « si­ger vagt­ha­ven­de ved Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti

lyk­ken ske­te, da last­bi­len punk­te­re­de i syd­gå­en­de ret­ning og røg di­rek­te igen­nem au­tovær­net og over i den an­den kø­re­ba­ne. Til sidst end­te gri­se­trans­por­ten med at kø­re ud over en skrænt. Bå­de po­li­ti og dyr­læ­ger var på ste­det. Ef­ter nog­le få ti­mer blev beg­ge spor åb­net igen, op­ly­ser Midt­og Ve­stjyl­lands Po­li­ti.

Det var på stræk­nin­gen mel­lem af­kør­sel 10 og 11, at ulyk­ken ske­te, og bi­li­ster blev ledt af mo­tor­vej­en og gen­nem Bran­de.

I går var på­skens sto­re rej­se­dag, og selv­om mor­ge­nen var for­lø­bet stil­le og ro­ligt uden stør­re kø­er, blev for­mid­da­gen og mid­da­gen præ­get af fle­re tra­fi­kuheld.

På Vest­mo­tor­vej­en ved Vem­me­lev, tæt på Kor­sør, hvor fi­re bi­ler var stødt sam­men. Sydsjæl­lands Po­li­ti mel­der om fi­re let til­ska­de­kom­ne.

To uheld spær­re­de i et styk­ke tid den fyn­s­ke mo­tor­vej. Fle­re bi­ler kør­te for tæt og ram­te sam­men, men in­gen kom al­vor­ligt til ska­de.

Fle­re gri­se måt­te la­de li­vet ef­ter et stort færds­elsuheld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.