In­te­gra­tions­præ­mi­er er ik­ke nok

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

IN­TE­GRA­TIONS­UD­SPIL

Det er okay at gi­ve en øko­no­misk gu­lerod til kom­mu­ner, der er sær­ligt go­de til at få in­te­gra­tio­nen i gang, me­ner che­fø­ko­nom i Cepos, Mads Lund­by Han­sen, der dog hel­le­re ser, at der gi­ves en la­ve­re løn, så fle­re kan kom­me ind på ar­bejds­mar­ke­det.

’ Det kan væ­re o. k . at præ­mi­e­re kom­mu­ner for at få ind­van­dre­re i job. Men hvis in­te­gra­tio­nen på ar­bejds­mar­ke- det for al­vor skal for­bed­res, bør der ind­fø­res ind­slus­nings­løn for blandt an­dre ind­van­dre­re,’ si­ger han i en skrift­lig kom­men­tar.

Ide­en om at præ­mi­e­re kom­mu­ner, der er go­de til at in­te­gre­re, stam­mer fra Ven­stre. De fo­re­slog i gårs­da­gens Ber­ling­s­ke, at op mod en mil­li­ard kro­ner skal for­de­les til de kom­mu­ner, der er bedst til at få ind­van­dre­re i job el­ler ud­dan­nel­se.

Selv om det er en fin idé at gi­ve en præ­mie til kom­mu­ner­ne, hånd­te­rer for­sla­get ik­ke det pro­blem, at en del ud­læn­din­ge iføl­ge Cepos ik­ke kan pro­du­ce­re sva­ren­de til mind­ste­løn­nen på om­kring 110 kro­ner i ti­men, me­ner Mads Lund­by Han­sen. Der­for bør der ind­fø­res en ind­slus­nings­løn, ly­der det.

Ind­slus­nings­løn kan hjæl­pe ind­van­dre­re på ar­bejds­mar­ke­det. Fo­to: Mor­ten Ger­mund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.