Tru­er med atom­vå­ben mod Bal­ti­kum

Pu­tin for­sø­ger at skræm­me Est­land, Let­land og Li­tau­en fra at del­ta­ge i Natos mis­silskjold

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

ATOMSTRUSLER

Den rus­si­ske præ­si­dent Pu­tin tru­er nu de tre tid­li­ge­re sov­je­tre­pu­blik­ker Est­land, Let­land og Li­tau­en med an­greb med atom­vå­ben.

Det skri­ver den velan­se­te bri­ti­ske avis The Ti­mes med hen­vis­ning til op­lys­nin­ger ud­veks­let mel­lem rus­si­ske og ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­nings­a­gen­ter. Med sin uhyg­ge­li­ge trus­sel for­sø­ger Vla­di­mir Pu­tin at sæt­te Na­to un­der stort pres og for­sø­ger at tvin­ge den ve­st­li­ge for­svar­sal­li­an­ce til at træk­ke sig væk fra de lan­d­om­rå­der, der græn­ser op til Rusland.

Og - ik­ke mindst - for­sø­ger at skræm­me de bal­ti­ske lan­de og fle­re an­dre Na­to- med­lem­mer til ik­ke at til­slut­te sig Natos plan­lag­te mis­silskjold.

Det er blot to uger si­den, at Ruslands am­bas­sa­dør i Dan­mark, Mik­hail Va­nin, i Jyl­lands- Po­sten tru­e­de med, at Dan­mark vil bli­ve mål for et mu­ligt rus­sisk ato­man­greb, hvis vi til­slut­ter os mis­sil­for­sva­ret.

I de­bat­ind­læg­get, som an­gi­ve­ligt er or­ke­stre­ret fra hø­je­ste sted i Kreml, skri­ver Mik­hail Va­nin, at ’ dan­ske krigs­ski­be ( bli­ver, red.) mål for rus­si­ske atom­mis­si­ler’, hvis vi til­slut­ter os Natos mis­sil­for­svar.

’ Desta­bi­li­se­ren­de ak­tio­ner’

Iføl­ge The Ti­mes tru­es der og­så fra rus­sisk si­de med, at der kan ske en ræk­ke ’ desta­bi­li­se­ren­de ak­tio­ner’ in­de i de bal­ti­ske lan­de. Præ­cis som det er sket og sta­dig sker i de be­sat­te de­le af den tid­li­ge­re sov­je­tre­pu­blik Ukrai­ne.

Det an­ty­des og­så iføl­ge ef­ter­ret­nin­ger­ne, at det kun­ne ske gen­nem cy­ber- an­greb på Est­lands, Let­lands og Li­tau­ens vi­ta­le com­pu­ter­sy­ste­mer.

Da Ruslands am­bas­sa­dør for to uger si­den tru­e­de Dan­mark med et mu­ligt rus­sisk ato­man­greb, for­døm­te Natos ge­ne­ral­se­kre­tær Jens Stol­ten­berg den vold­som­me re­to­rik. Der er end­nu ik­ke kom­met en of­fi­ci­el Na­to- re­ak­tion på Pu­tins atom­trus­sel mod Bal­ti­kum.

Vla­di­mir Pu­tin tru­er nu de bal­ti­ske lan­de med ato­man­greb. For to uger si­den var det Dan­mark, trus­len blev ret­tet imod. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.