Søg­te selv­mord­s­me­to­der på net­tet

Den ty ske død­spi­lot An­dreas Lu­bitz for­be­red­te sig grun­digt, in­den han sty re­de sit fl y med 149 om bord ned i de fran­ske al­per

BT - - NYHEDER - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

NØ­JE PLAN­LAGT

In­den den ty ske an­den­pi­lot An­dreas Lu­bitz lod Ger­manwings­fl yet sty rte og dræb­te 149 per­so­ner og sig selv, hav­de han for­be­redt sig nø­je.

Så­le­des vi­ser op­lys­nin­ger, som den ty­ske statsankla­ger har fun­det om an­den­pi­lo­ten, at han hav­de søgt på me­to­der til at be­gå selv­mord i da- ge­ne op til ka­ta­stro­fen i de fran­ske al­per 24. marts.

Op­lys­nin­ger­ne stam­mer fra nyheds­bu­reau­et Reu­ters, der sam­ti­dig kan op­ly­se, at An­dreas Lu­bitz, ud­over at ha­ve søgt på me­to­der til at be­gå selv­mord, og­så søg­te på co­ck­pit­dø­re og de­res sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger.

Knu­stes mod klip­per­ne

Før fl yet knu­stes mod klip­per­ne, for­søg­te fl yets kap­ta­jn at få ad­gang til co­ck­pit­tet for at gen­vin­de kon­trol­len med fl yet, men han blev låst ude af An­dreas Lu­bitz.

De nye op­lys­nin­ger kom­mer sam­ti­dig med, at den an­den og sid­ste sor­te boks net­op er ble­vet fun­det. Eft er­for­sker­ne hå­ber med fun­det af bok­sen at fi nde ud af, om an­den­pi­lo­ten med vil­je lå­ste dø­ren for før­stepi­lo­ten og sat­te kur­sen mod klip­pe­si­den ved den syd­fran­ske by Sey­ne- Les- Al­pes, skri­ver den ty­ske avis Bild. Den før­ste sor­te boks, der blev fun­det eft er dødsu­lyk­ken, in­de­holdt lyd­op­ta­gel­ser fra fl yet op til styr­tet. Det var her, man bl. a. kun­ne hø­re før­stepi­lo­ten rå­be igen­nem den lå­ste dør til An­dreas Lu­bitz samt ban­ke mod dø­ren i de sid­ste se­kun­der in­den det tragi­ske styrt.

Bild kan yder­li­ge­re be­ret­te, at den 28- åri­ge An­dreas Lu­bitz i for­vej­en var kendt i om­rå­det om­kring de fran­ske al­per.

Be­søg­te om­rå­det som te­e­na­ger

Som te­e­na­ger skal han jævn­ligt ha­ve be­søgt om­rå­det sam­men med si­ne for­æl­dre for at svæ­ve­fl yve. Fa­mi­li­en skal iføl­ge avi­sen ha­ve bo­et på en cam­ping­plads i by­en Prads- Hau­teLéo­ne, nær en svæ­ve­fl yve­klub, som han var med­lem af frem til 2003.

Fran­ske red­nings­folk og gen­dar­mer ar­bej­der fort­sat på at bjær­ge om­kom­ne og vra­gre­ster i det uvej­som­me ter­ræn.

Fo­to: AFP og Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.