KE­NYA

BT - - NYHEDER -

Den is­la­mi­sti­ske grup­pe alSha­baab, der har si­ne rød­der i So­ma­lia, har ta­get an­sva­ret for gårs­da­gens an­greb på et uni­ver­si­tet i Ke­nya. Det op­ly­ser nyheds­bu­reau­et Reu­ters. An­gre­bet mod ud­dan­nel­ses­ste­det be­gynd­te tid­ligt om mor­ge­nen, da be­væb­ne­de og ma­ske­re­de mænd storme­de uni­ver­si­te­tet, der lig­ger i by­en Ga­ris­sa i det nor­døst­li­ge Ke­nya, nær græn­sen til So­ma­lia. Kam­pe­ne på og om­kring uni­ver­si­te­tet har ko­stet mindst 79 men­ne­sker li­vet, og der mel­des om man­ge sår­e­de. » An­gri­ber­ne skød vil­kår­ligt in­den­for på uni­ver­si­tet, « si­ger Ke­ny­as ge­ne­ral­in­spek­tør Jo­seph Bo­i­net iføl­ge Reu­ters. Mæn­de­ne har væ­ret i ti­melan­ge sk­ud­veks­lin­ger med ke­ny­an­ske po­li­ti­sty rker og mi­li­tær, og ter­r­o­ri­ster­ne har ta­get fl ere krist­ne stu­de­ren­de som gids­ler i byg­nin­gen, der er ble­vet om­rin­get. Den se­ne­ste tid har al- Sha­baab stå­et bag fl ere an­greb i Ga­ris­sa, der lig­ger 150 ki­lo­me­ter fra græn­sen til So­ma­lia. Grup­pen har si­den 2011 ud­ført fl ere an­greb i Ke­nya. Det volds­om­ste fandt iføl­ge BBC sted i 2013, da 67 men­ne­sker blev dræbt, da ter­r­o­ri­ster an­greb og be­lej­re­de storma­ga­si­net West­ga­te i ho­ved­sta­den Nairo­bi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.