’’

BT - - NYHEDER - Pe­ter Bei­er, cho­co­la­ti­er

Det er den ene­ste fø­de­va­re, hvor du smi­ler, når du spi­ser. Det sæt­ter no­get i gang i dig - nog­le me­ka­nis­mer, en op­stemt­hed. I den Do­mi­ni­kan­ske Re­pu­blik drik­ker mæn­de­ne rom, og kvin­der­ne spi­ser cho­ko­la­de, når de skal i by­en. Det er så­dan, de bli­ver op­stemt

no­get i gang i dig - nog­le me­ka­nis­mer, en op­stemt­hed. I Den Do­mi­ni­kan­ske Re­pu­blik drik­ker mæn­de­ne rom, og kvin­der­ne spi­ser cho­ko­la­de, når de skal i by­en. Det er så­dan, de bli­ver op­stemt, « si­ger cho­co­la­ti­er Pe­ter Bei­er, der selv spi­ser cir­ka 80 ki­lo cho­ko­la­de om året.

En for­nem­mel­se af Ca­ri­bi­en

God­set i Hels­in­gør kan ik­ke sam­men­lig­nes med den 16 hektar sto­re plan­ta­ge, som cho­ko­la­deim­pe­ri­et ejer i Den Do­mi­ni­kan­ske Re­pu­blik i Ca­ri­bi­en. Det er den plan­ta­ge, som sam­men med na­bo- plan­ta­ger pro­du­ce­rer ka­ka­obøn­ner til den dan­ske pro­duk­tion. Men man får en for­nem­mel­se af Ca­ri­bi­en, når man be­væ­ger sig rundt i den for­dan­ske­de ud­ga­ve af en ka­ka­o­plan­ta­ge. Godt nok bru­ges ka­ka­o­træ­er­ne i Hels­in­gør kun til un­der­vis­ning, men det er en lil­le smags­prø­ve af det ekso­ti­ske, når man kom­mer ind i lo­ka­let med den hø­je luft­fug­tig­hed, dy­re­ly­de­ne og de man­ge bil­le­der på væg­gen fra den rig­ti­ge plan­ta­ge un­der var­me­re him­mel­strøg.

» Vi er de ene­ste i Dan­mark, som kun sæl­ger én ting. Kva­li­tet er et over­skyg­gen­de ord, for det er langt over kva­li­tet, det vi la­ver, « si­ger Pe­ter Bei­er, mens han vi­ser rundt i den dan­ske mi­ni­plan­ta­ge og for­tæl­ler hi­sto­ri­er fra de man­ge be­søg i Ca­ri­bi­en.

Og der går hel­ler ik­ke læn­ge fra, at man an­kom­mer til god­set, til at man bli­ver til­budt cho­ko­la­de. Bå­de den ny­e­ste op­fin­del­se, vag­te­læg­ge­ne, hvor va­ri­an­ten med li­me gi­ver på­sken et lil­le tvist, til de py­ra­mi­de­for­me­de cho­ko­la­destyk­ker og flø­de­bol­ler, som skil­ler sig ud fra re­sten af cho­ko­la­de- ver­de­nen og er ble­vet Pe­ter Bei­ers va­re­mær­ke.

» Man skal op­le­ve cho­ko­la­de. Det er vig­tigt at spi­se cho­ko­la­de, for jo me­re du spi­ser, des me­re ved du om det. Men det gør dig og­så kræ­sen. Det er en form for sti­mu­lans, som gør dig sinds­sygt glad i lå­get, « si­ger Pe­ter Bei­er.

Det gu­le gods lig­ger på en 130 hektar stor grund, som for­u­den cho­ko­la­de­him­len hu­ser her­e­ford­kvæg, gri­se, høns og en stor frugt­ha­ve, hvor en stor del af frug­ten, der bli­ver brugt i cho­ko­la­der­ne, kom­mer fra.

Smags­prø­ver i bu­tik­ken

Har man no­gen­sin­de væ­ret i en Pe­ter Bei­er- bu­tik, ved man, at den eks­klu­si­ve cho­ko­la­de står per­tent­ligt pla­ce­ret på hyl­der og bag glas­ru­der. Og som en ek­stra ting op til på­ske er der i Hels­in­gør- bu­tik­kens hjør­ne sat et på­ske­æg, der er en me­ters pen­ge højt og ve­jer 18 ki­lo. Det sæl­ges til den hø­jest by­den­de.

» Vo­res kun­der skal ha­ve en op­le­vel­se, når de be­sø­ger os. Men vi vil og­så ger­ne væ­re kendt for en åben­hed, så de kan kom­me op at se, hvor­dan styk­ker­ne bli­ver la­vet. Vi har ar­ran­ge­men­ter her­op­pe he­le på­sken, og bil­let­ter­ne er ble­vet re­vet væk, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Jeg sy­nes, vi har et ær­ligt kon­cept. Når man kom­mer ind til os, får man Dan­marks bed­ste cho­ko­la­de - kun­den skal ha­ve det, kun­den vil ha­ve. Vil du kun kø­be to styk­ker, så skal du ha­ve lov til det. Og stak­kels den me­d­ar­bej­der, som ik­ke gi­ver dig en smags­prø­ve, når du be­sø­ger en af vo­res bu­tik­ker, « gri­ner Pe­ter Bei­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.