S sky­der ny kampag­ne i gang

Kampag­nen bli­ver par­tiets stør­ste, og bli­ver den en suc­ces, lig­ner det et valg in­den for kort tid, vur­de­rer po­li­tisk kom­men­ta­tor Thomas Lar­sen

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VALGRUMMEL

Mens fa­mi­li­en Dan­mark sæt­ter sig til på­ske­bor­det med kar­rysild og kryd­der­snaps, ta­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne hul på det, par­ti­et kal­der sin hidtil stør­ste kampag­ne i valg­pe­ri­o­den.

Det næ­ste par uger vil stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) fyl­de godt i ga­de­bil­le­det og i avisan­non­cer med bud­ska­ber om øko­no­mi, sund­hed og kri­mi­na­li­tet. En cen­tral del af kampag­nen bli­ver vi­deo- an­non­ce­ring med Hel­le Thor­ning- Sch­midt på en ræk­ke on­li­ne­me­di­er.

Ma­ja Pan­du­ro, So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer, be­grun­der tids­punk­tet for kampag­nen.

» Vi vil ger­ne for­tæl­le om, at det går fremad i Dan­mark, men vi vil og­så ger­ne for­tæl­le om, at vi skal vi­de­re, « si­ger hun.

Kampag­nen vil blandt an­det slå på, at der er skabt tu- år, rent fak­tisk har hjul­pet. Nu prø­ver de så at sæt­te det helt af­gø­ren­de tryk ind, og får de yder­li­ge­re frem­drift, så kan det væ­re li­ge præ­cis det rygstød, de skal ha­ve for at kun­ne kom­me ind i en valg­kamp, « si­ger Thomas Lar­sen og ud­dy­ber:

» Det kan be­ty­de, at hvis rød blok går frem i må­lin­ger­ne, så kan det væ­re det per­fek­te rygstød for Thor­ning til at ud­skri­ve valg. «

Thomas Lar­sen me­ner, at de bor­ger­li­ge har so­vet i ti­men og spil­ler højt spil.

» I re­a­li­te­ten har Hel­le Thor­ning og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne haft sce­nen me­get for sig selv si­den nytår. Det er klart, at hvis Thor­ning kø­rer fast med den of­fen­siv, hun har ind­ledt, så kan blå blok ån­de let­tet op. Men vi­ser det sig, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vir­ke­lig er ved at få fat i væl­ger­ne og og­så får et rygstød til at kom­me stærkt og of­fen­sivt ind i en valg­kamp i for­å­ret, må man kon­sta­te­re, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen og blå blok har so­vet i ti­men. «

I på­ske­da­ge­ne kom­mer stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt til at fyl­de godt i ga­de­bil­le­det.

Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.