Øko­no­mer fryg­ter bo­lig­bob­le i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HØ­JE BO­LIG­PRI­SER

Det er ble­vet dy­re­re at kø­be ejer­lej­lig­he­der i Kø­ben­havn.

Så dyrt, at pris­stig­nin­ger­ne væk­ker be­kym­ring blandt en ræk­ke øko­no­mer, som DR Nyhe­der har ud­s­purgt om bo­lig­pri­ser­ne, skri­ver dr. dk.

Ba­re sid­ste år steg pri­ser­ne på ejer­lej­lig­he­der i ho­ved­sta­den med ni pro­cent, iføl­ge tal fra Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­den­cen­ter. Og si­den be­gyn­del­sen af 2009 er pri­ser­ne vok­set med over 40 pro­cent. Seks ud af ot­te øko­no­mer sva­rer der­for i rund­spør­gen, at Kø­ben­havn kan væ­re på vej ind i en ny bo­lig­bob­le, mens to øko­no­mer af­vi­ser det­te.

» Der er en øget ri­si­ko, og det byg­ger vi på, at ren­ten er fal­det rig­tig me­get, og beskæf­ti­gel­sen er ste­get. Sam­ti­dig er der rig­tig man­ge men­ne­sker, der flyt­ter til Kø­ben­havn. De tre fak­to­rer i for­e­ning gør, at der er fle­re, der på nu­væ­ren­de tids­punkt er på jagt ef­ter en bo­lig, end der har væ­ret tid­li­ge­re, « si­ger Li­se Nytoft Berg­mann, bo­li­gø­ko­nom i Nor­dea Kre­dit, til dr. dk.

Ud­over be­kym­rin­gen hos bo­li­gø­ko­no­men i Nor­dea har og­så bo­li­gø­ko­no­mer fra Dan­ske Bank, Nykre­dit, Re­al­kre­dit Dan­mark, For­bru­ger­rå­det Tænk og Ar­bej­der­nes Lands­bank sva­ret, at der po­ten­ti­elt er ri­si­ko for en bo­lig­bob­le i ho­ved­sta­den.

Iføl­ge Curt Li­lie­gre­en, der er se­kre­ta­ri­ats­chef i Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­den­cen­ter, er der dog ik­ke ta­le om en bob­le, iføl­ge øko­no­misk te­o­ri. Han for­kla­rer til dr. dk, at det er na­tur­ligt, at pri­ser­ne på lej­lig­he­der i Kø­ben­havn sti­ger i takt med, at der bå­de er fle­re, der skal ha­ve en lej­lig­hed, og at ren­ten sam­ti­dig er me­get lav.

Ny bo­lig­bob­le kan væ­re på vej i Kø­ben­havn. Fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.