Kræ­ver re­de­gø­rel­se for Jun­ck­ers ’ mund­kurv’

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

EU

’ Et al­vor­ligt pro­blem for de­mo­kra­ti­et.’

Så­dan be­teg­ner So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes grup­pe­for­mand i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet Jep­pe Ko­fod si­tu­a­tio­nen med, at for­man­den for EU- Kom­mis­sio­nen, Je­an- Clau­de Jun­ck­er, iføl­ge eks­per­ter i Po­li­ti­ken me­re el­ler min­dre har luk­ket for kom­mu­ni­ka­tio­nen fra EU.

» Jun­ck­ers nye stil pe­ger i den fuld­stæn­digt for­ker­te ret­ning. Vi har brug for me­re in­for­ma­tion om og fra EU, ik­ke min­dre. Det må selv kom­mis­sions­for­mand Jun­ck­er kun­ne for­stå. El­lers må vi jo for­kla­re det for ham fra Eu­ro­pa- Par­la­men­tets si­de, « si­ger Jep­pe Ko­fod i en skrift­lig kom­men­tar.

Kri­tik­ken fra eks­per­ter­ne går blandt an­det på, at for- man­den har gi­vet em­beds­mænd mund­kurv på ved at for­by­de dem at ud­ta­le sig til jour­na­li­ster uden sær­lig til­la­del­se, sam­ti­dig med at for­man­den be­skyl­des for top­sty­ring.

Iføl­ge S- grup­pe­for­man­den er der be­hov for akut hand­ling.

» Kom­mis­sio­nen må hur­tigst mu­ligt re­de­gø­re for den­ne nye prak­sis. Vi må ha­ve kor­te­ne på bor­det, og så vil jeg i øv­rigt kræ­ve, at de åb­ner for, at jour­na­li­ster kan ta­ge di­rek­te kon­takt til Kom­mis­sio­nens em­beds­mænd. Det er af­gø­ren­de for den frie de­mo­kra­ti­ske de­bat i Eu­ro­pa, at pres­sen for ek­sem­pel har mu­lig­hed for at fak­tatjek­ke op­lys­nin­ger di­rek­te hos em­beds­mæn­de­ne, « si­ger han og un­der­stre­ger, at det er et al­vor­ligt pro­blem for de­mo­kra­ti­et, hvis jour­na­li­ster ik­ke læn­ge­re har den­ne ad­gang.

Kom­mis­sions­for­man­den i EU, Je­an- Clau­de Jun­ck­er ( th.), bør re­de­gø­re for sin kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi, me­ner So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes grup­pe­for­mand i EU. Jun­ck­ers nye stil pe­ger i den fuld­stæn­digt for­ker­te ret­ning, ly­der det. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.