DEN OVER­SE­TE FA

Hæ­ve­de ben, der gør ondt, kan vi­se sig at væ­re en tids­indstil­let bom­be, som kan få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for dit hel­bred

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk bag­ge@ bt. dk

BLODCIR­KU­LA­TION

Tor­ben Bag­ge Har du ondt i læg­gen? Er di­ne ben hæ­ve­de, og op­le­ver du ge­ne­relt ube­hag? Så er du ik­ke ale­ne. Tu­sind­vis af dan­ske­re li­der af dår­lig blodcir­ku­la­tion, som i vær­ste fald kan fø­re til blod­prop, ad­va­rer før­en­de hjer­te­læ­ge.

Du be­hø­ver ik­ke at væ­re en æl­dre da­me el­ler her­re for at væ­re i fa­re for at bli­ve ramt af en blod­prop i be­ne­ne. Det kan væ­re en læn­ge­re­va­ren­de fly- el­ler bus­rej­se, et bræk­ket ben, ind­tag af hor­moner el­ler for man­ge ki­lo på si­de­be­ne­ne, der gør, at dit blod ik­ke cir­ku­le­rer rundt i krop­pen, som det skal.

Det for­tæl­ler hjer­te­læ­ge Gorm B. Jensen, der er til­knyt­tet Fre­de­riks­berg Ho­spi­tal:

» Hvis man har et ben, der gør ondt, og læg­gen er hæ­vet, og man i øv­rigt er util­pas, så er der ri­si­ko for, at man har åre­be­tæn­del­se. Får man ik­ke be­hand­ling, kan det ud­vik­le sig til en blod­prop i lun­ger­ne « , ad­va­rer Gorm. B. Jensen.

En blod­prop i lun­gen kom­mer al­tid med det lang­som­me ve­ne­blod op fra be­ne­ne, pas­se­rer igen­nem hjer­tet og til­stop­per til sidst stør­re el­ler min­dre de­le af lun­ger­nes pulsår­er.

Ri­si­ko for at fal­de om

Blod­prop­pen kan op­stå, hvis man sid­der for me­get stil­le med si­ne ben. Det er der­for ik­ke usæd­van­ligt, at folk, der har væ­ret sen­ge lig­gen­de læn­ge, el­ler an­dre, der ik­ke får be­væ­get sig, er i ri­si­ko for at fal­de om.

» Det er vig­tigt, at man går til læ­gen, så man kan for­hin­dre til­stan­den i at ud­vik­le sig, det gør man ved at få blod­for­tyn­den­de me­di­cin, « si­ger Gorm B. Jensen.

Hvert år ram­mes me­re end 10.000 dan­ske­re af en blod­prop i be­nets ve­ner ( det sy­stem af blodå­rer, der fø­rer blod til­ba­ge til hjer­tet, red.). Læg der­til ca. 4000, som hvert år får be­svær med be­ne­ne pga. åre­for­kal­k­ning, En til­stand, der gi­ver forsnævrin­ger i pulsår­er­ne, og som på sam­me vis med­fø­rer smer­ter, når man går.

» Når man be­væ­ger sig, dan­nes der fle­re små blod­kar, så der kom­mer stør­re blodforsyning og ilt til de ar­bej­den­de mus­k­ler. Der­for er det en rig­tig god idé at mo­tio­ne­re, « si­ger hun og an­be­fa­ler, at man der­for sør­ger for at gå en tur på mindst 30 mi­nut­ter dag­ligt.

En støt­te­strøm­pe, som pres­ser blo­det ud af be­net og ud i kredslø­bet, er og­så en god idé, hvad en­ten man er dis­po­ne­ret for den ene el­ler an­den form for blod­prop, ly­der det go­de råd fra Hjer­te­for­e­nin­gen.

Ri­si­ke­rer kro­ni­ske smer­ter

Und­går man at få be­hand­ling mod blod­prop i ve­ner­ne, kan ska­der­ne ri­si­ke­re at bli­ve kro­ni­ske:

» Man får sår på be­ne­ne, det er fryg­te­lig smer­te­fuldt, og det kan gi­ve an­led­ning til man­ge kom­pli­ka­tio­ner, som f. eks. be­tæn­del­se i be­net, « si­ger Gorm B. Jensen, der dog sam­ti­dig ma­ner til be­sin­dig­hed.

» Man skal ik­ke gå rundt og væ­re ban­ge for at bli­ve ramt af en blod­prop i be­net - men na­tur­lig­vis fo­re­ta­ge nog­le for­byg­gen­de for­an­stalt­nin­ger, som f. eks. at la­ve lidt gym­na­stik med be­ne­ne, hvis man sid­der stil­le læn­ge, gå nog­le tu­re og drik­ke ri­ge­ligt med væ­ske, så blo­det nem­me­re kan pas­se­re i årer­ne, « si­ger han. Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­des på BT PLUS

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på

bt. dk/ plus

Nor­malt ben

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.