’’

BT - - SUNDHED - Gorm B. Jensen, hjer­te­læ­ge på Fre­de­riks­berg Ho­spi­tal

Hvis man har et ben, der gør ondt, og læg­gen er hæ­vet, og man i øv­rigt er util­pas, så er der ri­si­ko for, at man har åre­be­tæn­del­se. Får man ik­ke be­hand­ling, kan det ud­vik­le sig til en blod­prop i lun­ger­ne

Får man en blod­prop på grund af åre­for­kal­k­ning, får man for­u­den de dag­li­ge smer­ter og­så kram­per i be­ne­ne, for­di mus­k­ler­ne ik­ke får den mæng­de ilt, de har brug for.

Nødt til at stop­pe op

Det kan fø­re til så­kaldt ’ vin­du­eskig­ger­syn­drom’, for­di man på grund af smer­ter i be­ne­ne er nødsa­get til at stop­pe op ef­ter kortva­rig gang.

Til­stan­den er gan­ske al­vor­lig og kan i vær­ste fald be­ty­de, at man må ha­ve be­net am­pu­te­ret på grund af kold­brand.

De to ty­per blod­prop­per har det til fæl­les, at smer­ter­ne er mest ud­tal­te, når man står op, for­di blo­det der­ved ik­ke kan cir­ku­le­re rundt i kop­pen, men bli­ver pres­set ned i be­net. Før det kom­mer så vidt, at smer­ter­ne over­ho­ve­det op­står, er der dog me­get, man selv kan gø­re for at fore­byg­ge, for­tæl­ler fy­si­o­te­ra­pe­ut i Hjer­te­for­e­nin­gen Ma­ri­a­na Cartuli­a­res:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.