AR EAPRIL I DI­NE BEN

BT - - SUNDHED -

2015

BEN MED BLOD­PROP

Sid ik­ke stil­le for læn­ge ad gan­gen. Blod­prop- ri­si­ko­en sti­ger mar­kant, hvis du sid­der el­ler lig­ger me­get læn­ge i fast­lå­ste stil­lin­ger. Ik­ke mindst på lan­ge fly­rej­ser er det me­get vig­tigt at kom­me op at gå. Det er vel­do­ku­men­te­ret, at man­ge får blod­prop­per i be­ne­ne på den slags rej­ser. Hvis du sid­der læn­ge ad gan­gen, så lav of­te vip­pe- øvel­ser med fød­der­ne. Lidt gym­na­stik, som in­vol­ve­rer bru­gen af be­ne­ne, er og­så godt. Det er sta­dig uhy­re vig­tigt at bli­ve eks- ry­ger, hvis du skal ned­sæt­te din ri­si­ko for en tidlig blod­prop. Tobakken øger blod­tryk­ket, æn­drer fedt­sam­men­sæt­nin­gen i blo­det i ne­ga­tiv ret­ning, får de små blod­kar til at træk­ke sig sam­men o. a. Tænk i en me­re fedt­fat­tig kost. Man ved, f. eks., at folk med ty­pe 2di­a­be­tes og­så har øget ri­si­ko for at ud­vik­le blod­prop i be­ne­ne. En god ret­nings­gi­ver er de 10 of­fi­ci­el­le ko­st­råd, som du kan fin­de på Fø­de­va­re­sty­rel­sens hjem­mesi­de. Rig­tig god mo­tion er læn­ge­re og læn­ge­re gå­tu­re på min. 30 mi­nut­ter. Tag ger­ne et sto­pur med. Tjek tid og di­stan­ce fra i går og gå så lidt læn­ge­re og ra­ske­re til i dag.

Kom­pres­sions­strøm­per/ støt­te­strøm­per be­skyt­ter mod ud­vik­ling af blod­prop. Virk­nin­gen er bedst, når kom­pres­sions­strøm­per bru­ges sam­men med blod­for­tyn­den­de me­di­cin. Det er usik­kert, om kom­pres­sions­strøm­per kan for­hin­dre til­bage­fald af blod­prop, og hvor læn­ge strøm­per­ne bør

bru­ges for at op­nå ef­fekt.

Det er vig­tigt at træ­ne, selv om om dud har smer­ter, øm­hed,ømh hæ­vel­se og kram­per.kram Giv ik­ke op, selv om be­ne­ne må­ske sy­rer­sy­re lidt til. Mo­tion styr­ker kredslø­bet­kred ved, at der dan­nes nye små blod­kar. Der­med kom­mer der m me­re blodforsyning og ilt til mus­k­ler­ne.mus Når m man al­le­re­de har forsnævrin­ger i si­ne blod­kar, og mus­k­ler­ne ik­ke får n nok ilt, må man væ­re indstil­let på, at det og­så gør ondt, når man mo­tio­ne­rer. Hvis kredslø­bet så­le­des skal bli­ve bed­re, an­be­fa­ler Hjer­te­for­e­nin­gens fy­si­o­te­ra­pe­ut, at du mo­tio­ner med en in­ten­si­tet, hvor de smer­ter, du ken­der til, sta­dig mær­kes.

Er du over­væg­tig, er der in­gen vej udenom. Du skal smi­de nog­le ki­lo for at mini­me­re blod­prop- ri­si­ko­en. Rig­tig god mo­tion er læn­ge­re og læn­ge­re gå­tu­re på min. 30 mi­nut­ter. Tag ger­ne et sto­pur med. Tjek tid og di­stan­ce fra i går og gå så lidt læn­ge­re og ra­ske­re til i dag. For­læng grad­vis tu­re­ne. Er du me­get ge­ne­ret af di­ne smer­ter, f. eks. smer­te i et knæ el­ler en hof­te, kan stav­gang væ­re en god mu­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.