Be­var gni­sten - o

Par­for­hol­det kræ­ver op­mærk­som­hed hver dag, men det er of­te de små for­kælel­ser, der hol­der gni­sten i li­ve i for­hol­det

BT - - NYHEDER -

par­for­hol­det er æn­dret til det bed­re, « si­ger Maj Wis­mann.

De små glæ­der

Den sto­re luksus er net­op, at der fin­des et men­ne­ske, som ved præ­cis, hvad der gør dig glad. Om det så er at smø­re ved­kom­men­des mad­pak­ke el­ler den ene el­ler den an­den slags be­rø­ring, er så dit kæ­re­stejob at vi­de om din part­ner.

» Tænk over, hvad der egent­lig gør din part­ner glad. At ken­de part­ne­rens unik­hed. Må­ske er han slet ik­ke glad for mad­pak­ken og vil hel­le­re spi­se i kan­ti­nen. Hvis du ik­ke fø­ler, at du egent­lig ved det, så kan du jo spør­ge din part­ner, om han el­ler hun ik­ke li­ge vil skri­ve en li­ste med 10 ting, der gør ved­kom­men­de rig­tig glad. Der er jo en vis sand­syn­lig­hed for, at det, der gør nog­le af os gla­de i par­for­hol­det, er sex, sna­re­re end det er mad­pak­ker og kaf­fe, li­ge­som det for an­dre er et kys på kin­den. «

Det er en del af par­for­hol­dets luksus. Og her har Maj Wis­mann og­så et vig­tigt tip: Gør al­drig no­get, som du ik­ke selv sy­nes er rig­tig fedt.

» Når det kom­mer til sex, kan man si­ge, at man for­kæ­ler sin kæ­re­ste ved at for­kæ­le sig selv. Du skal kort sagt gø­re no­get, som din part­ner sy­nes er fedt – og som du og­så selv sy­nes om. Hvis din part­ner vir­ke­lig sy­nes, at oral­sex er fedt, så skal du kun gø­re det, hvis det og­så gi­ver dig no­get. En sund seksu­a­li­tet er ny­del­se bå­de for gi­ve­ren og mod­ta­ge­ren. Hvis du gør no­get, du ik­ke har lyst til, vil krop­pen på sigt si­ge fra, og det er dræ­ben­de for se­xli­vet og par­for­hol­det. Der­u­d­over er det så me­get me­re in­ter­es­sant for din part­ner, at du gi­ver no­get, som du selv ty­de­lig­vis ny­der, « for­kla­rer Maj Wis­mann.

For­kæl din part­ner – f. eks. med mas­sa­ge – og be­var gni­sten i par­for­hol­det.

Ar­kiv­fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.