Gså til hver­dag GU­I­DE TIL HAM OG HEN­DE

BT - - NYHEDER - Fo­to: Bax Lind­hardt

Lais råd til dig, der vil for­kæ­le din kvin­de 1:

Brug to ti­mer på at for­mu­le­re syv kær­lig­heds­kort til hen­de, hvor du be­skri­ver, hvor me­get du el­sker hen­de, hvor­dan hun be­ri­ger dit liv og hvad du be­un­drer ved hen­de. Læs et kort hver dag i en hel uge. Jo me­re po­e­tisk og ær­lig du er, de­sto dy­be­re vil du nå.

Køb no­get smuk og dyr luksus til hen­de - et smyk­ke el­ler lign. Køb no­get sødt og se­xet. Køb no­get prak­tisk, som du ved, hun mang­ler - og som min­der hen­de om din kær­lig­hed i dag­lig­da­gen.

Over­rask hen­de en aft en ved at gi­ve hen­de en lang, blid mas­sa­ge med varm man­de­lo­lie. Tænd stea­rin­lys, varm rum­met op og gør klar til hen­de. Brug he­le din kon­cen­tra­tion, når du rø­rer ved hen­de.

Brug en uge på at gø­re en ek­stra ind­sats for at hjæl­pe til. Vis din kær­lig­hed igen­nem små kær­li­ge tje­ne­ster. Fix no­get, hun har øn­sket sig læn­ge.

Re­ser­ver et bord på en ro­man­tisk restau­rant og for­ud­be­stil hen­des ynd­lings­ret­ter, læs op på vin­kor­tet for­in­den, så når I sæt­ter jer, har du fuld kon­cen­tra­tion på hen­de og kun hen­de.

2:

3:

4:

5:

Mies råd til dig, der vil for­kæ­le din mand 1: Lav en aft en for ham, hvor du gør no­get ud af dig selv og ta­ger et par hø­je hæ­le på. Lav en god mid­dag og læg en sed­del un­der tal­ler­ke­nen om, at han nu må be­stem­me re­sten af aft enen.

Giv ham en lang olie­mas­sa­ge - nø­gen. Brug he­le din krop - ik­ke kun hæn­der, men brug he­le din krop til at mas­se­re/ smø­re/ rø­re ham med. Væk ham med et blowjob. Giv ham fri - fri­hed til at kun­ne for­dy­be sig i det, han hol­der af.

Støt ham i de ting, han drøm­mer om uden at vik­le di­ne eg­ne fø­lel­ser ind i det. Lad ham åb­ne for si­ne drøm­me og støt ham i det.

2: 3: 4:

5:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.