FIND DEN BEDST

Kva­li­tet og pris går op i den skøn­ne­ste en­hed i stor test af smartp­ho­nes til mel­lem 3.500 og 6.000 kr. og skær­me fra 4,7” til 6”

BT - - ØKONOMI - Pe­ter Hyl­da­hl plus@ bt. dk

TEST

Hvor­når er en smartp­ho­ne bedst? Hvis vi ser bort fra in­di­vi­du­el­le be­hov, så kan det væ­re en mo­del fra næ­stø­ver­ste el­ler øver­ste pris­hyl­de.

Der­med bli­ver for­hol­det mel­lem pris og kva­li­tet op­ti­malt. Man væl­ger en Pors­che i ste­det for en Fer­ra­ri – og Pors­che er jo sta­dig en vir­ke­lig fed bil.

Det er ud­gangs­punk­tet for den­ne test af kva­li­tets­mo­bi­ler. Re­sul­ta­tet blev top­mo­del­ler mel­lem 3.500 og 6.000 kro­ner. Det er smartp­ho­nes, som ta­ger tem­pe­ra­tu­ren på ti­dens mo­bil­stan­dar­der. Gen­nem åre­ne er den gen­nem­snit­li­ge skærm­stør­rel­se vok­set, og her i te­sten lig­ger den mel­lem 4,7” og 6” – selv­føl­ge­lig for­di vi stil­ler krav om høj skærm­kva­li­tet, når vi skal spil­le, se film el­ler vi­deo­er på mo­bi­len.

Pro­ces­sor i særklas­se

En an­den ten­dens er fo­kus på pro­ces­sor- chip­sæt og pro­ces­sor­kraft.

Top­pen af smartp­ho­ne­mar­ke­det be­står af ret få mo­del­ler ( de fle­ste for­bru­ge­re er nem­lig godt til­fred­se med en bil­li­ge­re mo­del). For sam­men­lig­nin­gens skyld har vi der­for ta­get to mo­del­ler med, som tid­li­ge­re er ind­gå­et i min­dre test ( Ap­ple og LG). Men de skal så ses i ly­set af den skær­p­ning af kva­li­tets­kra­ve­ne, der er sket, si­den de kom på mar­ke­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.