E SMARTP­HO­NE 7 VIG­TI­GE FØR DU KØ­BER

BT - - ØKONOMI -

TJEK FØRST

Sty re­sy­stem: Ap­ps til for­skel

Du har sik­kert al­le­re­de en præ­fe­ren­ce på det­te punkt – et sy­stem, du har væn­net dig til. El­ler må­ske er du åben for at prø­ve no­get nyt? Der er tre ho­ved­sy­ste­mer: Ap­ples iOS, Goog­les An­droid og Mi­cro­soft s Win­dows. iOS har sta­dig fl est ap­ps, og de er tjek­ket af Ap­ple, så de fun­ge­rer og er sik­re. An­droid er tæt på at ha­ve det sam­me an­tal, men mil­jø­et er en anel­se min­dre strøm­li­net og sik­kert, og bru­ger­fl aden kan va­ri­e­re fra pro­du­cent til pro­du­cent. Win­dows er bru­ger­ven­ligt, men er langt bag­ud på mæng­den af ap­ps.

Skærm­stør­rel­se: Stør­re bredde

Ud­val­get in­den for skærm­stør­rel­ser er ble­vet me­get stør­re de se­ne­re år, for­di vi bru­ger smartp­ho­nes for­skel­ligt. En stor skærm gi­ver bed­re mu­lig­hed for at se fi lm, sur­fe på net­tet, tjek­ke præ­sen­ta­tio­ner i job­sam­men- hæng, kig­ge bil­le­der igen­nem osv., mens en min­dre skærm gør mo­bi­len me­re hånd­ter­bar og nem­me­re at be­tje­ne på far­ten. Ka­me­ra­et: Bil­led­punk­ter og pris Ka­me­ra­et og fi lm­funk­tio­nen er i dag af for­nuft ig kva­li­tet i de fl este smartp­ho­nes, og smartp­ho­nen er sim­pelt­hen nu­ti­dens ka­me­ra til bå­de fo­to og vi­deo. Helt ham­le op med æg­te fo­to­ka­me­ra­er kan mo­bi­ler­ne dog ik­ke, da der er så lidt plads til bil­le­delek­tro­nik­ken. An­tal­let af bil­led­punk­ter be­ty­der no­get, så man­ge pixel gi­ver bed­re bil­le­der end få. Hvis bil­led­kva­li­tet er vig­tig, bør du kø­be en dyr smartp­ho­ne ( el­ler stik­ke et rig­tigt di­gi­tal- ka­me­ra i bag­lom­men). For­bin­del­ser­ne: Ny tek­no­lo­gi Wi- fi , Blu­et­oo­th og 4G skal væ­re stan­dard i en smartp­ho­ne i dag. Hvis du vil ha­ve ek­stra let ad­gang til at kob­le mo­bi­len sam­men med an­dre en­he­der, skal du kig­ge eft er, om den ret nye NFC- tek­no­lo­gi er ind­byg­get. Hård­før­hed: Klar til ele­men­ter­ne Fle­re og fl ere mo­bil­te­le­fo­ner tå­ler en by­ge, en tur un­der vand el­ler hår­de slag fra tab på gul­vet. Og det be­hø­ver ik­ke at væ­re en stor, grim hånd­vær­ker­model, for at den skal ha­ve den­ne for­del. Hård­før­hed ko­ster som re­gel lidt ek­stra, men pen­ge­ne kan væ­re gi­vet godt ud. Bat­te­ri­tid: Fak­ta el­ler ej Med hur­ti­ge­re pro­ces­so­rer og stør­re skær­me samt ik­ke mindst kon­stant mo­bil- el­ler wi- fi - dæk­ning kræ­ves der me­get af det ind­byg­ge­de bat­te­ri. Selv om bat­te­ri­er­ne i dag er langt bed­re end for få år si­den, er det værd at tjek­ke den an­giv­ne bat­te­ri­tid. Den er næ­sten al­tid me­re op­ti­mi­stisk end vir­ke­lig­he­den, men gi­ver en ret­tes­nor. Regn med at stor skærm er lig med la­ve­re bat­te­ri­tid mel­lem op­lad­nin­ger­ne. Pri­sen: Sto­re spring Der kan væ­re en­dog me­get sto­re prisforskelle på smartp­ho­nes, selv kort tid eft er de er kom­met på mar­ke­det, så en tur på net­tet for at kig­ge pri­ser ud kan sva­re sig. Det sam­me gæl­der, når du kø­ber med abon­ne­ment.

I øv­rigt er sid­ste års mo­del oft e god nok, men langt bil­li­ge­re.

Kort tid ef­ter en ny smartp­ho­ne er kom­met på mar­ke­det, er det værd at tjek­ke pri­ser på net­tet. Det væl­der og­så, hvis smartp­ho­nen kø­bes med abon­ne­ment.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.