Film un­der vand

BT - - ØKONOMI -

So­ny har et ry for at la­ve go­de ka­me­ra­er i smartp­ho­nes, og i den­ne Z3 skuff er den 20,3 me­ga­pixel sto­re sag hel­ler ik­ke. Du kan sky­de bil­le­der i me­get høj kva­li­tet – end­da un­der me­re kræ­ven­de lys­for­hold, end de fl est smartp­ho­nes hånd­te­rer. Du kan fi lme overalt - og­så un­der vand. Xpe­ria Z3 er nem­lig IP65- og IP68­god­kendt, hvil­ket be­ty der, at det kan tå­le en tur i bal­je ned til 1,5 me­ter i 30 mi­nut­ter. Når du fo­to­gra­fe­rer, fo­re­går det hur­tigt, og en me­nu med en ræk­ke for­u­dindstil­lin­ger la­der dig nemt væl­ge blandt de man­ge mu­lig­he­der og fi ltre. Når bil­le­det er ta­get, kan du ny­de det på den 5,2” sto­re skærm, der især er god til vi­deo. Den har da og­så en va­ri­ant af sam­me bil­led­pro­ces­sor­tek­no­lo­gi, som So­ny bru­ger i sit tv. Du glem­mer, at op­løs­nin­gen ik­ke er så høj som hos Ne­xus el­ler LG. So- Pris: 4.200 kr. Kva­li­tet­sind­tryk: 5 Bru­ger­ven­lig­hed: 3,5 Funk­tio­ner: 5 Ydel­se: 5 Pris: 3,5 Sam­let vur­de­ring: 5

nys skærm står med en glød, som er me­get fl ot. Bå­de lyd og bil­le­de er i den go­de en­de, men te­le­fo­nen lig­ger ik­ke så godt i hån­den som en Nokia el­ler Sams­ung.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.