Det sik­re valg

BT - - ØKONOMI -

Der er re­elt ik­ke me­get at ud­sæt­te på den­ne Sams­ung. Stør­rel­sen, ud­fø­rel­sen, sty re­sy­ste­met og pri­sen hæn­ger me­get godt sam­men. En smartp­ho­ne, der vil pas­se til rig­tig man­ge men­ne­sker. Det er fak­tisk fi nt og godt, og det er kun for­di, der ik­ke er no­get, som gør Ga­laxy Alp­ha spe­ci­el, at vi ik­ke har hæn­der­ne helt over ho­ve­d­et. For der er en kvik pro­ces­sor, som i kom­bi­na­tion med HD- skær­men gi­ver en god op­le­vel­se. Læg der­til en me­tal­ram­me, der gør fi nis­hen ny­de­lig, og du har en fl ot te­le­fon til en god pris – og end­da den helt rig­ti­ge stør­rel­se for man­ge bru­ge­re. Men i hån­den er den alt­så ba­re ik­ke så læk­ker, som den ser ud til på et bil­le­de. Bag­si­den er ik­ke æg­te læ­der, og det kan ses og mær­kes. Grun­den er iføl­ge Sams­ung, at læ­der gi­ver rin­ge­re for­bin­del­se til de for­skel­li­ge net­værk. Men når du li­ge har haft en iPho­ne el­ler en So­ny Xpe­ria i hån­den, så er Sams­ung ba­re ik­ke læk­ker nok. Funk­tio­na­li­te­ten fejl­er ik­ke no­get, og vi no­te­rer, at skær­men hånd­te­rer far­ver godt og har høj lys­sty rke. Ka­me­ra­et – og især vi­deo­de­len, der kan fi lme op til 4K stan­dar­den – er og­så god­kendt. Pris 3.600 kr. Kva­li­tet­sind­tryk 3,5 Bru­ger­ven­lig­hed 3,5 Funk­tio­ner 3,5 Ydel­se 3,5 Pris 3,5 Sam­let vur­de­ring 3,4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.