Sta­dig blandt de bed­ste

BT - - ØKONOMI -

Ap­ples iOS hol­der sti­len: Den vir­ker al­tid, og der er man­ge ap­ps, som al­tid fun­ge­rer godt. Det sid­ste skyl­des, at Ap­ple al­tid tjek­ker al­le nye ap­ps grun­digt. Nog­le ap­ps er der­for læn­ge om at kom­me i iOS- ver­sion, men til gen­gæld er de stort set fejl­fri. Den ny­e­ste iPho­ne kan ik­ke me­get me­re end sin for­gæn­ger. Det er jo sam­me fi ne sty re­sy­stem, men det kø­rer hur­ti­ge­re, skær­men er ble­vet stør­re, og ka­me­ra­et er bed­re. Det er alt sam­men for­bed­rin­ger, du vir­ke­lig kan mær­ke, og især skær­men ud­mær­ker sig. Den er en for­nø­jel­se at ar­bej­de med, og den re­a­ge­rer hur­tigt. Det nye ka­me­ra ta­ger bil­le­der i den ab­so­lut­te topklas­se – her­til og­så vi­deo, som vir­ke­lig kan bru­ges til no­get. Her kan bå­de bil­led- og lydsi­den re­elt fun­ge­re som er­stat­ning, hvis du li­ge har glemt dit vi­deo­ka­me­ra. Der er end­da ind­byg­get bil­ledsta­bi­li­sa­tor, som fun­ge­rer så godt, at du kan ta­ge fi ne bil­le­der og op­ta­ge vi­deo uden sta­tiv i me­get høj kva­li­tet. Pris 5.199 kr. Kva­li­tet­sind­tryk 6 Bru­ger­ven­lig­hed 6 Funk­tio­ner 4,5 Ydel­se 4,5 Pris 3 Sam­let vur­de­ring 5

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.