Sy­geple­jer­sker træk

Sy­geple­jer­sker, som er ban­ge for at be­gå fejl, træk­ker 1813- ven­te­ti­der i lang­drag

BT - - NYHEDER - Flem­m­ing S. Pe­der­sen step@ ber­ling­s­ke. dk Ca­ro­li­na Ka­mil

AKU­T­TE­LE­FO­NEN

ca­ka@ ber­ling­s­ke. dk

Sy­geple­jer­sker­ne på den ud­skæld­te 1813- aku­t­te­le­fon er ble­vet så ban­ge for at mod­ta­ge kla­ger og kom­me i avi­sen, at sam­ta­ler­ne med de akut sy­ge bor­ge­re træk­ker læn­ge­re og læn­ge­re ud. På den må­de bli­ver de i for­vej­en lan­ge ven­te­ti­der på at kom­me igen­nem på te­le­fo­nen end­nu læn­ge­re.

Sam­ti­dig be­ty­der den mas­si­ve of­fent­li­ge kri­tik af ord­nin­gen, at fle­re vi­ger uden om at ar­bej­de på 1813. Der­for er det i dag ik­ke læn­ge­re mang­len på læ­ger, men mang­len på sy­geple­jer­sker, der er det vig­tig­ste pro­blem at få løst i for­sø­get på at få ned­bragt ven­te­ti­der­ne, frem­går det af en ny re­de­gø­rel­se fra Re­gion Ho­ved­sta­den.

I fe­bru­ar tan­ge­re­de ven­te­ti­der­ne end­nu en gang re­kor­der. Kun 24 pct. af opkal­de­ne blev be­sva­ret in­den for de tre mi­nut­ter, som er den po­li­ti­ske mål­sæt­ning, mod 40 pct. i ja­nu­ar og 43 pct. i gen­nem­snit i må­ne­der­ne i 2014. 16 pct. måt­te ven­te læn­ge­re end 20 mi­nut­ter på at kom­me igen­nem, og de, der ven­te­de længst, kom først igen­nem, da der var gå­et næ­sten én ti­me.

Iføl­ge re­de­gø­rel­sen skyl­des det dels, at der har væ­ret fle­re opkald i fe­bru­ar end må­ne­den før, og dels at be­man­din­gen har væ­ret un­der pres, for­di man­ge me­d­ar­bej­de­re har væ­ret på vin­ter­fe­rie. Men det hæn­ger i høj grad og­så sam­men med, at sam­ta­ler­ne med bor­ger­ne va­rer læn­ge­re, og at der bru­ges me­get tid på at do­ku­men­te­re, hvad der er sket, hvil­ket er ’ et for­søg fra per­so­na­let på at be­skyt­te sig mod kla­ge­sa­ger og ne­ga­tiv om­ta­le i me­di­er­ne’, hed­der det.

» Det er en ond cir­kel, som 1813- ord­nin­gen er kom­met ind i. Mod­stan­der­ne af ord­nin­gen tæ­ver løs på den ved en­hver lej­lig­hed, og sy­geple­jer­sker­ne re­a­ge­rer på, at de over­vå­ges og hæn­ges ud, hver gang der sker den mind­ste lil­le ting. Vi skal sør­ge for at be­hand­le vo­res an­sat­te or­dent­ligt, og vi må ta­le med sy­geple­jer­sker­ne om, hvor­dan vi kan hjæl­pe hin­an­den med at kom­me vi­de­re, « si­ger po­li­tisk ord­fø­rer Leila Lindén ( S), med­lem af for­ret­nings­ud­val­get i re­gions­rå­det i Re­gion Ho­ved­sta­den.

Man­gel på sy­geple­jer­sker

Der har læn­ge væ­ret fo­kus på, at den vold­som­me strid mel­lem em­beds­mænd, po­li­ti­ke­re og de prak­ti­se­ren­de læ­gers or­ga­ni­sa­tion ( PLO) har be­ty- det, at det har væ­ret svært at skaf­fe det for­nød­ne an­tal læ­ger til at kø­re på sy­ge­be­søg og be­sva­re te­le­fo­nopkald sam­men med sy­geple­jer­sker­ne på 1813- aku­t­te­le­fo­nen.

Men fak­tisk er det ik­ke læn­ge­re mang­len på læ­ger, der ud­gør den vær­ste fla­ske­hals i sy­ste­met. Det er der­i­mod, at an­tal­let af sy­geple­jer­sker lig­ger 30 pct. un­der be­ho­vet i frem­mø­de­pla­ner­ne. Hvis man kun­ne få an­sat det nor­me­re­de an­tal sy­geple­jer­sker, vil­le be­ho­vet for an­sæt­tel­se af fle­re læ­ger væ­re ’ mini­malt i for­hold til den dag­li­ge be­man­ding’.

I Dansk Sy­geple­je­råd i ho­ved­sta­den vur­de­rer man der­for, at det er nød­ven­digt bå­de at se på løn og ar­bejds­vil­kår for at gø­re det at­trak­tivt for fle­re sy­geple­jer­sker at ar­bej­de på 1813.

» Der bli­ver skældt me­get ud på sy­geple­jer­sker­ne og sagt man­ge grim­me ting, ik­ke mindst på de so­ci­a­le me­di­er. Det er med til at gø­re det svært at re­k­rut­te­re folk. Der­for hand­ler det og­så om at få for­talt de po­si­ti­ve hi­sto­ri­er og sør­ge for, at sy­geple­jer­sker­ne og­så får den an­er­ken­del­se for de­res sto­re ind­sats, der er brug for, « si­ger kreds­for­mand Vi­be­ke Westh.

Åbn ska­destu­er­ne

Iføl­ge for­man­den for Re­gion Syd­dan­mark, Carl Holst ( V), fun­ge­rer den lands­dæk­ken­de te­le­fon­slu­se imid­ler­tid så rin­ge, at det er tid til et fun­da­men­talt op­gør.

Syd­dan­mark var den sid­ste re­gion til at ind­fø­re ord­nin­gen, hvor til­gan­gen til ska­destu­er sor­te­res over te­le­fo­nen, i april 2014. Men nu er re­gio­nen alt­så og­så den før­ste til at er­klæ­re te­le­fon­slu­sen mis­lyk­ket.

Re­gio­nen har nem­lig ik­ke op­le­vet den for­ven­te­de ned­gang i an­tal­let af ska­destu­e­be­søg, som te­le­fon­vi­si­ta­tio­nen skul­le ska­be. Til gen­gæld har man flyt­tet en mas­se pen­ge fra ska­destu­er­ne til bu­reau­kra­ti. Og det er ik­ke ra­tio­nelt for bor­ger­ne, me­ner Carl Holst, der igen vil gø­re det mu­ligt for sy­ge bor­ge­re at mø­de di­rek­te op på en ska­destue.

Syd­dan­marks ud­mel­ding gi­ver imid­ler­tid ik­ke an­led­ning til æn­drin­ger i Re­gion Ho­ved­sta­den, fast­slår for­man­den for sund­heds­ud­val­get, Ka­rin Fri­is Bach ( R):

’ Vi har et klart fler­tal i Re­gion Ho­ved­sta­den, som ik­ke øn­sker at bry­de re­gio­ner­nes af­ta­le med re­ge­rin­gen. Vi har skabt en stor for­an­dring på aku­t­om­rå­det, og der er sam­let set me­get at væ­re til­freds med,’ skri­ver hun i en kom­men­tar til Ber­ling­s­ke.

Sy­geple­jer­sker på 1813- aku­t­te­le­fo­nen i Re­gion Ho­ved­sta­den bru­ger for lang tid i rø­ret for at und­gå mis­for­stå­el­ser og der­med fejl­be­hand­ling af pa­tien­ter. Men det gør kun ven­te­ti­den end­nu læn­ge­re. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.