Met for at bli­ve’

BT - - KULTUR -

ler græn­se­over­skri­den­de. Og der­for sjovt at gri­ne ad. «

Un­der­ligt nok, der er sex overalt i det off ent­li­ge rum.

» Var det ik­ke Grou­cho Marx, der be­sva­re­de spørgs­må­let, ’ hvad me­ner De om sex?’ med ’ Jeg tror, det er kom­met for at bli­ve’. Vi bom- bar­de­res med reklamer og me­di­er, der oser af sex, og de fl este går sik­kert rundt og kæm­per med at få det til at fun­ge­re. Al­le vil ger­ne frem­stå som om, man har et fan­ta­stisk se­xliv. Ta­ler må­ske ik­ke så højt, når det ik­ke fun­ge­rer. Der er en to­ne, når mænd er sam­men, som vi og­så selv har per­son­ligt, og som vi dyr­ker på sce­nen. «

Den form for man­de­hu­mor hand­ler vel dy­best set ba­re om al den sex, man ik­ke får?

» Ja, og jo min­dre man får der­hjem­me, des hø­je­re ta­ler man om det. Te­a­ter har jo ty- pisk et kvin­de­ligt pu­bli­kum, hvor mænd går med, for­di nu skal vi det. Vi op­le­ver, at grup­per af mand går til Ør­ke­nens Søn­ner. Det ser man el­lers nok ik­ke så me­get i te­a­tre­ne. Det sy­nes vi er sjovt. «

For en del år si­den var Ol­sen med i en tv- re­k­la­me, hvor han spil­le­de sam­men med en te­e­na­ge­dat­ter, der syn­tes, han var me­get pin­lig. Tæn­ker hans egen dat­ter in­di­mel­lem på sam­me må­de?

» Min dat­ter er 17. Det kan væ­re svært at træ­de ind som far og si­ge, ’ det dur alt­så ik­ke, det er et for­fær­de­ligt sprog,

Ni­els Ol­sen Han

er 55. blev ud­dan­net fra Sta­tens Te­a­ter­sko­le i 1987. I åre­ne eft er var han mest kendt som sa­ti­re- sku­e­spil­ler i tv med ’ Den go­de, den on­de og den virk’li sjove’ samt ’ TVansjo­sen’.

Der­u­d­over

Ud­over

I 2005

Han

Si­den det vil jeg ik­ke hø­re’, når hun sam­ti­dig kan gå ind og se far fy­re no­get af, der er me­get vær­re. Det kan væ­re lidt svært at op­ret­hol­de au­to­ri­te­ten. Men jeg prø­ver ik­ke de­sto min­dre. «

Ni­els Ol­sen har i lø­bet af kar­ri­e­ren brugt si­ne ev­ner til at slå igen­nem i mu­si­cals, spil­le­film og på te­a­tret. Nu er han sam­men med re­sten af hol­det bag Ør­ke­nens Søn­ner klar til end­nu en tur­né. Fo­to: Sa­ra Gang­sted

ud­gør han 1/ 5 af hol­det bag den im­pro­vi­se­ren­de te­a­ter­grup­pe, som har la­vet ting som ’ Så hat­ten pas­ser’, ’ Hat­ten rundt’ og ’ Hat­ten I skyg­gen’. Det er og­så de fem, der har la­vet ’ An­der­sens ju­le­hem­me­lig­hed’.

sit ar­bej­de med de me­re ko­mi­ske rol­ler har han og­så spil­let me­re se­ri­ø­se rol­ler, bl. a. i fi lme­ne ’ Det sto­re fl ip’ og Sus­an­ne Bi­ers ’ Den ene­ste ene’, som sam­men med op­træ­de­ner i Cir­kus­revy­en blev hans kunst­ne­ri­ske gen­nem­brud.

stod han på sce­nen i Forum som ’ Nil­ler’ igen i ’ Den ene­ste ene – The mu­si­cal’, der fi k en Reumert for Årets Bed­ste Mu­si­cal.

har og­så med­vir­ket til ny- ind­spil­nin­ger­ne af ’ Far til fi re’- fi lme­ne samt an­den ge­ne­ra­tion af ’ Min søsters børn’ op­ta­get i 2001- 2004.

1992 har Ni­els Ol­sen væ­ret gift med sku­e­spil­ler Joy- Maria Fre­de­rik­sen. Sam­men har de dat­te­ren Rosa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.