Stjå­len iden­ti­tet

BT - - TV - ACTIONT­HRIL­LER

Eft er års in­tens jagt og blo­di­ge op­gør har FBI- agen­ten Se­an Ar­cher fan­get ter­r­o­ri­sten Ca­stor Troy og er på vej hjem for at pak­ke fe­ri­e­kuff er­ten. Men nej. Ca­stors tids­indstil­le­de me­ga- bom­be tru­er, og Se­an må en tur i hel­ve­de, ud­sty ret med Ca­stors iden­ti­tet og fi kst på- ope­re­re­de an­sigt. I mel­lem­ti­den lyk­kes det Ca­stor at fl yg­te, be­lej­ligt iført Se­ans an­sigt, så han nu kan op­træ­de som FBI- agent. Man kan ro­ligt si­ge, at jag­ten er gå­et ind i en af­gø­ren­de fa­se i Jo­hn Woos eks­plo­si­ve actiont­hril­ler med Jo­hn Tra­vol­ta og Ni­co­las Ca­ge. En væ­sent- lig del af for­nø­jel­sen midt i de ele­gant koreo­gra­fe­re­de skud­du­el­ler er de to su­per­stjer­ners un­der­fun­di­ge spil som hin­an­den. Ni­co­las Ca­ge er Ca­stor, den gen­nem­ført on­de skurk, frå­den­de, vit­tig, far­lig. Men han spil­ler og­så Se­an for­klædt som Ca­stor, alt­så den go­de helt, der skal for­sø­ge at vir­ke ond i sin for­klæd­ning som skurk. Jo­hn Tra­vol­ta spil­ler Se­an samt Ca­stor for­klædt som Se­an, hvor den on­de skurk skal for­sø-

Med­vir­ken­de: ge at vir­ke ret­li­ne t, men na­tur­lig­vis char­me­rer al­le med sin uven­te­de rapkæft et­hed. ( DR1)

Hvem er helt , og hvem er skurk? Det kan væ­re svært at gen­nem­skue i den spæn­den­de actiont­hril­ler ” Fa­ce/ Off ”, hvor Ni­co­las Ca­ge og Jo­hn Tra­vol­ta byt­ter an­sigt.

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.