S- TO­GET AF­GÅR FOR FØR­STE GANG

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 81 år si­den 1934:

LØVEN 22.07 - 22.08 Det er vig­tigt, at du i dag ser vir­ke­lig­he­den, som den er og ik­ke som du kun­ne øn­ske dig, at den var. Der er uro og for­vir­ring i far­van­det. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du fø­ler dig be­græn­set og blo­ke­ret i for­hold til de ting, du ger­ne vil. Men må­ske skal du læ­re no­get om at ta­ge tin­ge­ne, som de kom­mer? Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er sær­lig fo­kus på dit ar­bejds­liv og de be­tin­gel­ser, du ud­fø­rer dit ar­bejds­liv på. Det er en god idé at ta­ge dig selv me­re al­vor­ligt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Uan­set hvem du er sam­men med i dag, så vil du ik­ke op­nå den enig­hed, som du ger­ne vil ha­ve. Tag det som et vink til at læ­re no­get om to­le­ran­ce. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Hvis du op­le­ver lidt for man­ge be­græns­nin­ger for ti­den, så er det et vink til dig om at ta­ge ting og sa­ger i de­res egen tid og ræk­ke­føl­ge. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en gan­ske dej­lig og ro­lig dag, hvor ting og sa­ger vil ske i et be­ha­ge­ligt tem­po. Du får tid og over­skud til no­get for dig selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Må­nen dan­ner aspekt til Jupi­ter og Nep­tun til dit tegn i dag. Det gi­ver et slør og en tå­ge over da­gens hand­lin­ger, så tag in­gen vig­ti­ge be­slut­nin­ger. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:* FISKENE 19.02 - 19.03 Der en dej­lig uro over da­gen i dag. Du er selv i det hu­mør, hvor du kan fi nde på at gø­re no­get uven­tet, og det må du og­så godt! Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

127). ( Svær 8). ( Mid­del 7). ( Nem

Kø­ben­havns før­ste Stogs- linje åb­nes. Den kø­rer fra Fre­de­riks­berg over Van­lø­se og Nør­re­bro til Klam­pen­borg.

DSBs S- Ba­ne, der se­ne­re er kom­met til at hed­de S- tog, har sin før­ste af­gang fra Fre­de­riks­berg Sta­tion mod Klam­pen­borg 3. april 1934.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.