TRÆT AF UVORN

Brønd­by- fan­se­ne har skabt sto­re pro­ble­mer for klub­ben på ude­ba­ne i den­ne sæ­son. Klub­bens di­rek­tør me­ner dog, at de an­dre hold bæ­rer en stor del af an­sva­ret og har nu op­stil­let ot­te krav til de­res ude­ba­ne­af­snit

BT - - SUPERLIGA - PRO­BLEM­BØRN Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk BRØND­BYS OT­TE KRAV

Brønd­by IF er nu så træt af, at klub­bens fans la­ver bal­la­de på ude­ba­ne, at klub­ben har op­stil­let ot­te krav til ude­ba­ne­af­snit­tet på de sta­dio­ner, Brønd­by mang­ler at be­sø­ge i den­ne sæ­son.

Med i alt 12 ind­be­ret­nin­ger er Brønd­by su­verænt det hold i Su­per­liga­en, hvis fans har væ­ret skyld i fl est di­sci­pli­nær­sa­ger. Se­ne­st var der pro­ble­mer i Su­per­liga- kam­pen mod FC Kø­ben­havn og po­ka­l­op­gø­ret mod Søn­derjy­ske i marts.

Mod Søn­derjy­ske blev må­l­mand Ma­rin Sken­der over­dyn­get med ka­ste­skyts fra Brønd­by- tri­bu­nen, mens fl ere end 60 ro­mer­lys blev aff yret i Par­ken få da­ge se­ne­re. De to epi­so­der ko­ste­de til­sam­men Brønd­by en bø­de på 225.000 kr., mens DBU ad­va­re­de om ’ an­dre sank­tio­ner end bø­de for at få stop­pet de kon­ti­nu­er­li­ge over­træ­del­ser af cir­ku­læ­ret’.

FC Vestsjæl­land - Brønd­by

Til­sku­e­rad­færd – igang­væ­ren­de.

Bag­grun­den for de ot­te krav er, at Brønd­by- di­rek­tør Jesper Jør­gen­sen me­ner, at de for­hold, der om­gi­ver Brønd­by- fan­se­ne på ude­ba­ne, bæ­rer en stor del af an­sva­ret for, at der har væ­ret pro­ble­mer med klub­bens fans:

» De se­ne­ste epi­so­der har gjort det klart for os, at der ek­si­ste­rer en ræk­ke ud­for­drin­ger på man­ge sta­dio­ner, hvor hol­de­nes nu­væ­ren­de ram­mer ik­ke er gea­ret til at hu­se og hånd­te­re en så stor mæng­de fans i ude­ba­ne­af­snit­tet, som Brønd­by kom­mer med. «

Har et me­dansvar

Brønd­by har fem ude­kam­pe til­ba­ge i sæ­so­nen. Søn­derjy­ske, OB, Sil­ke­borg, FC Midtjyl­land og Ran­ders modt­og der­for al­le ons­dag eft er­mid­dag et brev, hvor de blev op­lyst om, hvor­dan for­hol­de­ne skal væ­re, hvis ik­ke Brønd­by skal ’ af­stå fra at be­nyt­te det til­del­te ude­ba­ne­af­snit’. Blandt kra­ve­ne er ’ op­sæt­ning af fi nma­sket net om­kring ude­ba­ne­af­snit­tet’, net­tet ’ fo­re­træk­kes i far­ven grøn’, li­ge­som ma­sker­ne ik­ke må væ­re stør­re end fem gan­ge fem cen­ti­me­ter.

» Hvis der hav­de væ­ret op­sat net i Søn­derjy­ske, hav­de vi ik­ke haft alt det ka­ste­skyts in­de på ba­nen, « for­tæl­ler Jesper Jør­gen­sen.

Men hvor­dan har­mone­ret det, at det er je­res fans, der la­ver pro­ble­mer, og al-

FC Kø­ben­havn - Brønd­by

Afb ræn­ding af ro­mer­lys samt ka­ste­skyts på ba­nen. Bø­de på 150.000 kr. og ad­var­sel.

1. OP­SÆT­NING AF NET

om­kring ude­ba­ne­af­snit­tet, der ik­ke er stør­re end fem gan­ge fem cm., og det skal ik­ke umid­del­bart kun­ne ri­ves ned.

i ude­ba­ne­af­snit­tet skal kun­ne re­du­ce­res eft er sam­råd med Brønd­by IF’s sik­ker­heds­chef, og Brønd­by IF skal ha­ve me­dind­fl ydel­se på di­stri­bu­tion af bil­let­ter i ude­ba­ne­af­snit­tet.

kam­pen mod Brønd­by IF skal der som mini­mum gæl­de sta­dionreg­ler som i ved­lag­te ek­sem­plar.

2. AN­TAL­LET AF PER­SO­NER

3. I UDE­BA­NE­AF­SNIT­TET TIL

4. HJEM­ME­HOL­DET AF­SÆT­TER ET

pas­sen­de an­tal kon­trol­lø­rer til ude­ba­ne­af­snit­tet, li­ge­som kon­trol­lø­rer­ne fo­re­ta­ger en eff ek­tiv vi­si­te­ring af til­sku­er­ne i ude­ba­ne­af­snit­tet.

5. HJEM­ME­HOL­DETS KON­TROL­LØ­RER SIK­RER

in­den af­vik­lin­gen af kam­pen, at ude­ba­ne­af­snit­tet er ef­fek­tivt gen­nem­søgt for ulov­li­ge eff ek­ter som f. eks. py­ro­tek­nik.

6. HJEM­ME­HOL­DET SIK­RER EF­TER­FØL­GEN­DE,

at der fø­res sa­ger mod al­le de per­so­ner, som på­gri­bes for over­træ­del­se af sta­dionreg­le­men­tet i ude­ba­ne­af­snit­te til mini­mum by­ret­ten.

7. AD­GANGS­FOR­HOL­DE­NE SKAL VÆ­RE

til­stræk­ke­li­ge til at kun­ne imø­de­kom­me det pres fra de man­ge gæ­ste­fans.

8. HVIS AF­SNIT­TET ER

tæt på bag­linj­en/ si­de­linj­en, skal der ta­ges ek­stra for­holds­reg­ler, så fan­se­ne kan med­brin­ge po­si­ti­ve fa­n­eff ek­ter, uden at det får ind­fl ydel­se på kam­pens af­vik­ling. li­ge­vel er det jer, der op­stil­ler krav til de an­dre hold?

» Vi har et li­ge så stort an­svar. Og det ved­ken­der vi os. Vi kan kun se, at de her pro­ble­mer kan mind­skes ved at sam­ar­bej­de med de an­dre klub­ber. Vi kan ik­ke se, at vi selv kan lø­se det på ude­ba­ne­af­snit­te­ne. Der er og­så grund til, vi har ind­ført

Søn­derjy­ske - Brønd­by

Kast af ligh­te­re - Bø­de på 75.000 kr. og ad­var­sel nog­le af de her ting på hjem­me­ba­ne. «

Men nu stil­ler I jo en ræk­ke krav, som de an­dre klub­ber skal la­ve. Men hvad vil I selv gø­re ek­stra for at kom­me pro­ble­mer­ne til livs?

» Vi har al­le­re­de gang i en ræk­ke til­tag, og dem vil vi la­de vir­ke. Så jeg kan ik­ke si­ge, hvad vi vil gø­re ek­stra. «

Brønd­by - Sil­ke­borg

Kast af ro­mer­lys. Bø­de på 75.000 kr.

FC Nord­s­jæl­land - Brønd­by

Til­sku­e­rad­færd – bø­de

Fremad Ama­ger - Brønd­by

Til­sku­e­rad­færd – ad­var­sel og bø­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.