Brønd­by ri­si­ke­rer at mi­ste po­int

BT - - SUPERLIGA -

Brønd­bys man­ge pro­ble­mer med at få fan­se­ne til at op­fø­re sig in­den for reg­ler­ne, kan i sid­ste en­de ko­ste den me­dal­je, der er klub­bens mål­sæt­ning.

For­mand for DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg, Jens Hjort­skov, for­tæl­ler nem­lig, at Brønd­by er ble­vet tru­et med mu­lig fra­ta­gel­se af po­int, hvis ik­ke klub­ben får sty r på til­sku­er­ne.

» Når vi har meldt det ud i de to se­ne­ste ken­del­ser, er det, for­di vi me­ner det al­vor­ligt. Vi har bedt Brønd­by re­de­gø­re for, hvil­ke til­tag de fo­re­ta­ger sig for at kom­me det her til livs. Det har de re­de­gjort for. Men vi kan kon­sta­te­re, at det ik­ke vir­ker. Der­for har vi sagt, at vi er nå­et til et sted i for­lø­bet, hvor vi må sig­na­le­re ud til Brønd­by og al­le an­dre klub­ber, at vi er klar til ta­ge yder­li­ge­re skær­pe­de sank­tio­ner i brug, hvis det ik­ke stop­per. Det er ik­ke kun Brønd­by, det har vi og­så meldt ud til FCK. Vi be­hand­ler al­le klub­ber ens i for­hold til

FC Kø­ben­havn - Brønd­by

Til­sku­e­rad­færd – ad­var­sel og bø­de cir­ku­læ­rets reg­ler, « si­ger Jens Hjort­skov.

På man­dag mø­der Brønd­by hjem­me på Brønd­by Sta­dion ær­ke­ri­va­ler­ne fra FC Kø­ben­havn. Et op­gør, der ple­jer at væ­re ga­rant for afb ræn­ding af ro­mer­lys, ka­ste­skyts mod mod­stan­de­nes spil­le­re og an­den uro. Skul­le der op­stå til­sku­er­bal­la­de til kam­pen mod FCK, er det dog ik­ke ens­be­ty den­de med, at det så ud­lø­ser po­ints­traf el­ler lig­nen­de.

» Vi vur­de­rer hver en­kelt

Brønd­by - Ran­ders FC

Til­sku­e­rad­færd – bø­de over­træ­del­se for sig. Men det er klart, at hvis møn­ste­ret fra ude­kam­pen mod Søn­derjy­ske og kam­pen i Par­ken fort­sæt­ter, har vi klart sig­na­le­ret, at vi vil kig­ge på yder­li­ge­re skær­pen­de sank­tio­ner. Men det er ik­ke ens­be­ty den­de med, at en­hver ty pe for­se­el­se el­ler over­træ­del­se af cir­ku­læ­ret vil for­år­sa­ge yder­li­ge­re skær­pe­de sank­tio­ner. Det kom­mer helt an på en in­di­vi­du­el vur­de­ring af sa­ger­ne, « fast­slår Jens Hjort­skov.

FC Nord­s­jæl­land - Brønd­by

Til­sku­e­rad­færd – ad­var­sel

MU­LI­GE STRAF­FE

KIL­DE:

Brønd­by - Søn­derjy­ske

Til­sku­e­rad­færd - Ad­var­sel

Mis­bil­li­gel­ser og ad­vars­ler, bø­der el­ler fra­ta­gel­se af fortje­ne­ste på kam­pe, ret­ten til et ude­ba­ne­af­snit og po­int. Fra­døm­mel­se af ret­ten til at spil­le på hjem­me­ba­ne med til­sku­e­re i en el­ler fl ere kam­pe. På­bud om at spil­le på et an­det sta­dion. Di­sci­pli­nær nedryk­ning og ude­luk­kel­se fra del­ta­gel­se i kam­pe og tur­ne­rin­ger.

DBUs love § 30.1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.