E UDE­BA­NE­FANS Det me­ner de fem be­rør­te klub­ber Søn­derjy­ske: FC Midtjyl­land:

BT - - SUPERLIGA -

BT er­fa­rer fra kil­der tæt på Søn­derjy­ske- top­pen, at klub­ben først modt­og de ot­te punk­ter med krav fra Brønd­by ons­dag klok­ken 15.58 på mail. Blot 11 da­ge før Søn­derjy­ske ta­ger imod Brønd­by 12. april.

Der­u­d­over un­der­stre­ger kil­der­ne, at klub­ben op­fyl­der DBUs krav om sta­dions­ik­ker­hed, hvil­ket de re­ste­ren­de 11 klub­ber og­så gør. I en pres­se­med­del­el­se skri­ver Søn­derjy­ske føl­gen­de: » Vi er i Søn­derjy­ske ke­de af, at Brønd­by IF med så kort var­sel, og sam­ti­digt i hel­lig­da­ge­ne, op­stil­ler krav om til­tag og æn­drin­ger på sta­dion, som vi vil få yderst van­ske­ligt ved at op­fyl­de in­den den 12. april, hvor de to hold mø­des i Syd­bank Park, Ha­der­s­lev. «

» Søn­derjy­ske vil un­der in­gen om­stæn­dig­he­der gå på kom­pro­mis med sik­ker­he­den for til­sku­e­re, of­fi ci­als og spil­le­re. Vi har der­for be­slut­tet at sus­pen­de­re sal­get af bil­let­ter i bå­de hjem­me – og ude­ba­ne­af­snit­te­ne. Vi øn­sker ik­ke at hav­ne i en si­tu­a­tion, hvor der er ri­si­ko for at ude­ba­ne­fans og hjem­me­ba­ne­fans bli­ver blan­det på de respek­ti­ve hjem­me­ba­ne­af­snit i Syd­bank Park, hvil­ket vil væ­re en re­el ri­si­ko, hvis Brønd­by IF væl­ger ik­ke at på­ta­ge sig an­sva­ret for de med­rej­sen­de Brønd­by- fans i ude­ba­ne­af­snit­tet. «

Søn­derjy­skes ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Klaus B. Ras­mus­sen, vil først ud­ta­le sig i mor­gen om­kring luk­nin­gen af bil­letsal­get til den kom­men­de kamp mod Brønd­by. » FCM hav­de al­le­re­de før hen­ven­del­sen fra Brønd­by be­slut­tet sig at sæt­te fi nma­sket net op for­an bå­de ude­ba­ne­af­snit og C. C. Con­tra­ctor Tri­bu­nen, hvor vo­res eg­ne til­hæn­ge­re står. Vi plan­læg­ger, at be­gyn­de ar­bej­det eft er på­ske. Vi sy­nes, det er bå­de rig­tigt og nød­ven­digt, at Brønd­by re­a­ge­rer mar­kant, og vi ser po­si­tivt på en ræk­ke af de­res fo­re­slå­e­de ini­ti­a­ti­ver. Der er dog og­så er prak­ti­ske ting at ta­ge hen­syn til samt ud­gift er. Vi ta­ger en nær­me­re di­a­log med Brønd­by eft er på­ske, « si­ger kom­mu­ni­ka­tions- og mar­ke­ting­di­rek­tør Hans Krabbe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.